Zij-instroom Onderwijs

15 december 2020 13:36

Zij-instroom Onderwijs

Het zij-instroomtraject biedt je de mogelijkheid om met een verkort scholings- en begeleidingsprogramma de bevoegdheid te verkrijgen om als leraar aan de slag te gaan in het basis- of voortgezet onderwijs. Het traject bestaat uit verschillende stappen, die hieronder worden toegelicht.

Het zij-instroomtraject ziet er als volgt uit:

1. Het voortraject

Wanneer je geïnteresseerd bent in een zij-instroomtraject wordt met de coördinator zij-instroom van NCOI, een begeleider van de lerarenopleiding en je werkgever een afspraak ingepland. Tijdens het intakegesprek krijgen jij en jouw werkgever informatie over het zij-instroomtraject en worden je verwachtingen besproken. Daarnaast wordt onder andere op basis van jouw cv (curriculum vitae) en diploma’s nagegaan of je in aanmerking komt voor het zij-instroomtraject. Wanneer je in aanmerking komt, wordt de inschrijving hiervan door NCOI geregeld en krijg je toegang tot onze online omgeving waarin uitgebreide informatie over onder andere de inhoud en richtlijnen van het geschiktheidsonderzoek te vinden zijn. Je kunt gedurende de voorbereiding op het geschiktheidsonderzoek altijd vragen stellen per e-mail, telefoon of middels een persoonlijk gesprek.

2. Geschiktheidsonderzoek

In het geschiktheidsonderzoek wordt gekeken of je over voldoende eerder verworven competenties beschikt om als zij-instromer direct voor de klas te staan en binnen twee jaar jouw bevoegdheid te behalen. Hierbij zijn de bekwaamheidseisen en de kennisbases richtinggevend. Het geschiktheidsonderzoek bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Toets(en)*
 • Het samenstellen van een portfolio, met in ieder geval:

  • Een uitgebreid curriculum vitae (cv)
  • Eerder behaalde diploma’s en certificaten
  • Een beschrijving van de motivatie/interesse
  • Een uitwerking van een aantal praktijkopdrachten
  • Een beschrijving van eigen beroepscompetenties als leraar inclusief bewijsstukken
  • Verslag van het schoolbestuur waarom je geschikt bent voor zij-instroom
  • Lesvoorbereiding voor de observatieles

 • Een observatieles met voorbespreking, uitvoeren van een les en reflectiegesprek
 • Een criteriumgericht interview (CGI) waarin jouw portfolio wordt besproken

Na afloop van het geschiktheidsonderzoek ontvang je een eindbeoordeling en een advies. Indien je geschikt wordt geacht om direct voor de klas te staan en binnen twee jaar jouw bevoegdheid te halen, wordt een geschiktheidsverklaring afgegeven waarmee je een zij-instroomaanstelling bij een school kunt krijgen. Als je niet geschikt wordt geacht voor de zij-instroom, kun je eventueel instromen in de versnelde route of reguliere opleiding.

3. Samenstelling scholingsprogramma

Als na afgifte van het geschiktheidsonderzoek blijkt dat je kunt worden toegelaten tot het traject zij-instroom wordt een persoonlijk scholingsprogramma opgesteld, dat gezamenlijk met jou, jouw werkgever en NCOI wordt besproken. Het doel van het scholingsprogramma is dat je de bekwaamheden en kennis die je nog niet voldoende beheerst verder kunt ontwikkelen. Vervolgens ondertekenen alle partijen dit plan, waarmee zij gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het positief afronden van de scholing en begeleiding binnen 2 jaar.

4. Scholing en begeleiding

De scholing vindt gedeeltelijk plaats binnen de lerarenopleiding en gedeeltelijk op je werkplek. Hierbinnen ben je verantwoordelijk voor jouw eigen ontwikkelproces. Jouw werkgever zorgt op de werkplek voor de begeleiding. De begeleidingsactiviteiten op school bestaan uit voortgangsgesprekken, lesobservaties en nabesprekingen, die worden uitgevoerd door de begeleider vanuit school en praktijkbegeleider vanuit NCOI. Je volgt daarnaast bij NCOI een aantal modules die binnen jouw persoonlijke scholingsprogramma passen. Hierin wordt een stevige pedagogische en didactische basis gelegd gecombineerd met de kennisbasis van de verschillende vakken. De modules worden afgerond met een toets.

De voortgangsgesprekken vinden elk half jaar plaats, waarbij wordt gekeken of je voldoende voortgang realiseert binnen jouw scholingsprogramma. Voor ieder voortgangsgesprek lever je een voortgangsrapportage op.

5. Bekwaamheidsonderzoek

Aan het einde van het traject leg je het bekwaamheidsonderzoek af. In dit bekwaamheidsonderzoek wordt gekeken naar jouw kennis, inzicht en vaardigheden plus de generieke en vakspecifieke kennisbases die in het geschiktheidsonderzoek nog niet (volledig) aangetoond waren.

Tijdens het traject heb je twee keer de mogelijkheid om het bekwaamheidsonderzoek af te leggen. Je dient zelf een aanvraag voor het onderzoek in. Het bekwaamheidsonderzoek bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Toets(en)**
 • Een beroepsproduct in de vorm van een didactisch (her)ontwerp
 • Een praktijkportfolio waarin je jouw dagelijkse ervaring als leraar weergeeft en aantoont te voldoen aan de bekwaamheidseisen
 • Het uitvoeren van een les inclusief een voor- en nagesprek
 • Een afrondend gesprek met verdiepende vragen en vragen over jouw visie op het beroep van leraar

Bij een positieve uitkomst van het bekwaamheidsonderzoek ontvang je het getuigschrift Bekwaamheidsonderzoek. Hiermee ben je volledig bevoegd voor het primair onderwijs of het voortgezet onderwijs!


*Voor basisonderwijs: rekentoets (WISCAT) en toets PABO (Nederlandse taal en pedagogisch-didactisch). Om onderwijs te kunnen geven in het primair onderwijs wordt de eigen vaardigheid voor rekenen voorwaardelijk geacht. Voor de WISCAT dient een score van 103 of hoger te worden behaald. Je hebt recht op één herkansing van de toets. De toets PABO geeft de assessoren een indicatie voor de beheersing van de Nederlandse taal en pedagogisch-didactische kennis. Voor voortgezet onderwijs: Toets vak (Nederlands, wiskunde of Engels). De toets geeft de assessoren een indicatie voor de beheersing van de vakinhoud.

**Voor basisonderwijs: kennisbasis toets Nederlandse taal en kennisbasis toets rekenen-wiskunde. Voor voortgezet onderwijs: kennisbasistoets vak (Nederlands, wiskunde of Engels).

Bron: https://www.ncoi.nl/zij-instroom.html

terug

Reacties op dit artikel

Reactie plaatsen? Log in met uw account.

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten, analytische gegevens en marketing doeleinden. U vindt meer informatie in onze privacy statement.