Gepubliceerd op 13 december 2017

CEBB – Kracht uit samenwerking

De bewustwording en overtuiging dat we van verbruiken naar gebruiken gaan en dat we van een ketengerichte naar een procesgerichte markt ontwikkelen leidt tot een andere stijl van leven en werken. Deze andere lifestyle en het “nieuwe denken” hebben geleid tot een heroriëntatie op ondernemen en zullen grote gevolgen hebben.

Niet alleen voor de arbeidsmarkt, maar ook voor de onderwijswereld. Onze reactie daarop is het oprichten van het Centrum Circulaire Economie voor Bedrijven en Bedrijventerreinen (CEBB). Jolanda Berntsen – Directeur instituut Financieel Management, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

Het bovenstaande schetst de actuele verschuiving van een lineaire economie naar een circulaire economie. Financiële winst is in de circulaire economie niet langer de enige waardesoort voor een organisatie. Natuurlijke, sociaal relationele, intellectuele, menselijke en materiële waarden zijn minstens zo belangrijk. Verduurzamen van bedrijven en bedrijventerreinen is daarom essentieel.

Centrum voor Circulaire Economie voor Bedrijven en Bedrijventerreinen (CEBB)

Het CEBB heeft als missie alle belanghebbenden, ieder vanuit de eigen invalshoek, klaar te stomen voor de circulaire economie en focust zich op het ondersteunen van bedrijven en bedrijventerreinen en de overheid bij het bevorderen van integrale verduurzaming. Het CEBB fungeert daarbij als verbindende innovatiemakelaar tussen vertegenwoordigers van de Triple Helix: overheid, onderwijs en ondernemers.

Door een dynamische wisselwerking met het onderwijsveld wordt in dat kader praktijkgericht onderzoek en de begeleiding en inzet van studenten georganiseerd. Opgedane kennis en expertise wordt weer benut als leermoment voor volgende projecten, maar ook voor de inrichting van het onderwijsprogramma. Twee concrete en actuele voorbeelden van deze succesvolle wisselwerking lichten we onderstaand toe: het verbetervliegwiel voor verduurzaming van bedrijventerreinen en bedrijven.

Verbetervliegwiel voor verduurzaming van bedrijventerreinen

De door de HAN ontwikkelde aanpak, gebaseerd op de theorie van Formative Scenario Analyses (FSA), ondersteunt bedrijven en bedrijventerreinen bij het organiseren van samenwerking en collectief verduurzamen. Daarmee wordt een verbetervliegwiel op gang gebracht. Dit start met de vaststelling van een beperkt aantal gedragen issues, die worden opgepakt door lokale verbeterteams. Daarmee wordt beoogd dat de doelgerichte werkwijze en concrete resultaten vervolgens zullen leiden tot het aanjagen van een vliegwiel, gericht op volgende verbeterstappen.

Verbetervliegwiel voor verduurzamen van bedrijven binnen minor CE en onderzoek

Frank Croes, coördinator van de minor, vertelt: “Bij de minor Circulaire Economie doen we het anders dan gebruikelijk in het onderwijs. Met traditionele onderwijsprogrammering zijn vraagstukken over circulaire economie en duurzaamheid doorgaans niet goed op te lossen. Daartoe formeren we multidisciplinaire teams én matchen we studenten vanuit verschillende studieachtergronden met de vraagstukken. Docenten en onderzoekers werken actief, in co-creatie mee met de studenten. Vooral innovatievraagstukken waar nog geen antwoorden voor zijn maken het voor betrokkenen een uitdaging om tot nieuwe inzichten te komen.”

Toegevoegde waarde CEBB

Het CEBB initieert, faciliteert, stimuleert, borgt en bevordert onderzoek en innovaties gericht op ontwikkelingen richting circulair denken en werken bij bedrijven en bedrijventerreinen vanuit een holistisch perspectief. Het CEBB staat aan het begin van een lang en ambitieus proces, waarvan het succes vooral zal afhangen van de betrokkenheid van alle belanghebbenden. De successen kunnen getoetst worden aan nieuwe samenwerkingsverbanden, ontwikkelingen van nieuwe en duurzamere producten en diensten, de inrichting van een kennis- en informatiecentrum, waar nieuwkomers worden verbonden aan en kunnen leren van de koplopers. Maar ook aan nieuwe opleidings- en trainingsprogramma’s voor dag- en deeltijdstudenten en alle werknemers. Verder zal de toegevoegde waarde kunnen worden afgemeten aan bijvoorbeeld extra werkgelegenheid, de structurele terugdringing van het verbruik van fossiele grondstoffen, en zeker ook aan het benutten van nieuwe kansen die de circulaire economie biedt.

Geïnteresseerden, die een bijdrage willen leveren aan de doelstelling van het CEBB of gebruik willen maken van onze diensten worden van harte uitgenodigd zich te melden.

Het CEBB informeert u graag over de ontwikkelingen: https://blog.han.nl/fembusiness/duurzaamheid-en-circulaire-economie/