YouRoute helpt ondernemers optimaal te koersen op Gods navigatie

15 juni 2021 14:33

YouRoute helpt ondernemers optimaal te koersen op Gods navigatie

Jaap Boersema, eigenaar van YouRoute, noemt zichzelf een High End Business Coach die ondernemers helpt om met hun volle potentieel in ambitie, aanpak en resultaat honderdvoudig over de kop te gaan, door optimaal te koersen op Gods navigatie. Door coaching, training en inspiratie helpt hij ondernemers te groeien om vanuit authenticiteit in volledig vertrouwen samen met God een bloeiend bedrijf te bouwen.

Je eigen authentieke route ontdekken

Het duurde wel even voordat Jaap het idee had zelf ‘onroute’ te zijn. Gedreven door de behoefte om zijn talenten te ontwikkelen en van betekenis te zijn, wist hij iedere keer wel weer ergens vol enthousiasme in te duiken, om er vervolgens achter te komen dat ‘het ‘m toch niet helemaal was’.  Gehinderd door onvoldoende zicht op zichzelf en zijn eigen (on-)mogelijkheden, maar met een brede interesse, een passie voor God en een flinke dosis ontembaar enthousiasme, liep hij uiteindelijk vast en kreeg een burn-out. In dit jaar werd hij teruggeworpen op zichzelf en heeft hij zijn wortels moeten verstevigen. Terugkijkend was deze pittige periode, hoewel erg confronterend, ook verrijkend en bleken al die verschillende werkervaringen een prachtige puzzel te vormen voor zijn volgende stap. Want toen hij in 2008 zijn eigen bedrijf voor coaching en training startte, kwamen de verschillende losse fragmenten, zoals training & toerusting, begeleiding en geloof, op een hele natuurlijke manier samen.

Hij ervaart het als zijn missie om ondernemers te helpen om echt te ontdekken wat hun roeping is en hoe ze Gods Nieuwe Wereld (lees: het Koninkrijk van God) in hun bedrijf en het alledaagse leven vorm kunnen geven.

Het bleek voor iemand die van jongs af aan met het geloof is opgegroeid nog een hele klus om allerlei overtuigingen, religieuze frames en doctrines achter zich te laten en echt met een nieuwe bril te kijken naar wat hij in de bijbel las of van God vernam. Zo leerde hij de tekst uit Efeze 2 vers 10, die van begin af aan een belangrijke bouwsteen vormde voor YouRoute, ineens op een nieuwe manier te lezen. Volgens Jaap gaat het hier om Gods uitnodiging om je navigatie optimaal te ontwikkelen, waardoor jij met jouw authentieke verhaal kan aanhaken op Gods grote verhaal. ‘Want wij zijn Gods design, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.’

Hij heeft het zelf met vallen en opstaan ontdekt en weet uit ervaring hoe natuurlijk de neiging is om je eigen route weer uit te stippelen en je eigen plan uit te rollen. Dat is een terugkerend spanningsveld, omdat je eigen verantwoordelijkheid niet ineens weg is wanneer je met God optrekt; alsof je een marionet bent. Het gaat om de afstemming van jouw verhaal op Gods verhaal, en dat is een behoorlijke zoektocht. Jaap: “Zo ontdek ik nu dat ik visies en dromen, waarvan ik echt overtuigd was dat ik die van God kreeg, teveel zelf heb ingekleurd en op mijn eigen manier ben gaan realiseren. Doordat verschillende zaken mij bij de handen afbraken of me teveel kostten, kwam ik op een gegeven moment op een punt dat ik tegen God zei: ‘Ik geloof dat U mij visie en dromen geeft, maar ik weet het niet meer en geef het aan U terug.’ Maar gaandeweg leerde God mij dat als Hij me een visie geeft, ik niet op eigen kracht aan de slag moet gaan, maar meer moet wachten op de mogelijkheden die Hij me geeft. En die les bleek de afgelopen jaren op meer terreinen in mijn leven van toepassing te zijn. God wil met me samenwerken, in plaats van dat ik op een signaal van Hem losga op eigen kracht.”

Jaap leerde gaandeweg om ‘gewoon’ zijn werk te doen en in de rust te blijven qua datgene wat God hem had laten zien. Hij ging daarbij door een aantal processen heen die hem persoonlijk vormden en richting aan zijn leven gaven. Ook nam hij de tijd om uit te zoeken wat nou precies de kenmerken zijn van Gods Nieuwe Wereld. Hij ontdekte zeven universele principes die wereldwijd, voor iedere cultuur en religie en in alle lagen van de bevolking relevant zijn: authenticiteit, liefde, vrijheid, vrede, vreugde, gerechtigheid en impact. Wanneer je deze principes betekenis geeft en toepast in je leven en je bedrijf, zul je hoe dan ook effect zien. Inmiddels gebruikt hij deze zeven kernwaarden als basis voor zijn trajecten en scans.

Ondernemen op Gods navigatie

YouRoute staat vanaf het begin voor het volgen van je eigen route in de breedste zin van het woord en daarbij probeert Jaap dit vorm te geven vanuit zijn christelijke identiteit. Waar hij in de afgelopen jaren vooral gericht was op een brede doelgroep, richt hij zich nu meer op ondernemers, CEO’s en leiders die God bij alles in hun bedrijf willen betrekken. Zijn leidraad is Psalm 119, vers 105: ‘Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad’ en hij vertaalt dat naar ‘Ondernemen op Gods navigatie’. Volgens Jaap zijn veel christenen in religieuze systemen en structuren verstrikt geraakt, waardoor het onderscheidend vermogen veel moeilijker is geworden. Hij ervaart daarbij dat God ons juist uitnodigt om onze menselijke geest te ontwikkelen en af te stemmen op Zijn Geest, om van daaruit met een heel ander perspectief te kunnen kijken naar het leven in het algemeen en, wat betreft ondernemers, naar de economie in het bijzonder. Naast dat we een ziel en een lichaam hebben gekregen zijn we niet voor niets geschapen met een menselijke geest. Er is veel aandacht voor de ontwikkeling van het IQ en de laatste jaren ook van het EQ (Emotionele Quotiënt) en het FQ (Fysieke Quotiënt) maar veel minder voor het SQ (Spirituele Quotiënt), terwijl nou juist die spirit hét ‘instrument’ bij uitstek is om te leren af te stemmen op Gods navigatie. Hij gelooft dat God graag met ondernemers wil samenwerken en volop vernieuwende en creatieve ideeën heeft qua input voor business. “Ik wil ondernemers uitdagen om hun eigen ego met alle bijbehorende beperkingen te herkennen en te leren om veel meer los te laten, om vervolgens hun manier van werken op God af te stemmen.”, aldus Jaap, “En houd er dan ook gerust rekening mee dat wat je gaat ontvangen boven al je verwachtingen uitstijgt. De hemel zit vol met moois. En dat is echt niet alleen maar iets ‘geestelijks’. Zodra je gaat ontdekken wat dat hele unieke is wat God jou al vanaf je geboorte in jouw design heeft meegegeven, en dat op Hem afstemt, dan kun je als het ware de resources downloaden vanuit de hemel en gaan toepassen in je bedrijf . Dat is een avontuur, omdat je een groot deel van de sturing uit handen geeft zonder te denken ‘Het komt wel’, omdat het juist heel veel afstemming en samenwerking met God vereist door je strategiesessies ook met Hem te doen in plaats van alleen maar horizontaal met compagnons of met anderen.”

In de praktijk komt het erop neer dat Jaap met YouRoute ondernemers helpt om tot de kern te komen en te groeien om, vanuit authenticiteit en in volledig vertrouwen op God, samen met Hem een bloeiend bedrijf op te bouwen. Via het ontwikkelen van persoonlijk leiderschap leer je ontdekken wie je bent, wat je aan potentieel in huis hebt en waartoe je geroepen bent.

”Het gaat erom dat je afstemt op God”

Jaap heeft daarvoor een High-End Jaartraject ontwikkeld, omdat hij ervan overtuigt is dat God High End is en dat juist ondernemers, die samen met God hun aan hun bedrijf willen bouwen, mogen streven naar hoogwaardige kwaliteit en excellentie. Het doel van dit traject is om ondernemers in hun aanpak en resultaat honderdvoudig over de kop te laten gaan door optimaal te koersen op Gods navigatie. In dat programma leer je hoe je met God als CEO hemelse creativiteit en vernieuwing in je bedrijf brengt, hoe je succesvol kunt ondernemen door vanuit een scherpe focus je volledig potentieel te benutten en je leert vernieuwende waarde te creëren en daarmee je impact te vergroten. Thema’s die daarin behandeld worden, zijn karakter, patronen, manier van ondernemen, mindset op geld, succes, et cetera. Regelmatig krijgt hij wel wat kritiek op de prikkelende titel ‘100-voudig over de kop gaan als ondernemer in aanpak en resultaat’, omdat dit pretendeert dat je je omzet zou kunnen verdubbelen met dit programma. “Ik heb die ‘100-voudig’ niet zelf bedacht hoor, maar gewoon uit de Bijbel gehaald. Maar zodra het over geld gaat, lijkt er vaak een vreemde kramp te ontstaan.” aldus Jaap. “Veel christenen lijken te denken dat God niet van geld houdt. Dat we erbij vandaan moeten blijven. En ja, wanneer geld jou in je greep heeft zit daar wat in natuurlijk. Maar met die ‘economie van tekort’ doen we niet alleen onszelf tekort, maar God ook! Het zegt veel meer over ons dan over Hem. Overigens gaat die ‘100-voudig’ niet alleen over geld. Alsof het een formule zou zijn. Maar ik geloof wel dat je op z’n minst de zeven kernwaarden oogst, en daar is geld ook een onderdeel van.”

Het gaat er vooral om dat je in je manier van ondernemen met God heel anders te werk gaat dan hoe je het gewend was op eigen kracht. Het gaat er daarbij om dat je bereid bent om in een puurdere versie van jezelf in afhankelijkheid van God te gaan ondernemen. Jaap gelooft stellig dat, wanneer meer ondernemers daartoe bereid zijn, er een nieuwe werkelijkheid van Gods Nieuwe Wereld zichtbaar wordt in de economie en dat daardoor zelfs de samenleving in zijn geheel gezuiverd en vernieuwd kan worden.

Zoals eerder genoemd gelooft hij in een drie-eenheid van ziel, geest en lichaam waarbij hij van mening is dat de mens de ziel en het lichaam veel te belangrijk gemaakt heeft en de ontwikkeling van de geest door ons veronachtzaamd is. Daardoor hebben we volgens hem vaak veel te weinig antennes voor God en hoe Hij beweegt, met als gevolg dat we niet goed genoeg in staat zijn om op Hem te anticiperen.

Jaap: “Gods werkelijkheid is veel groter dan wij kunnen bevatten en wij krijgen daar maar een heel klein gedeelte van mee, waardoor het geheel voor ons moeilijk te begrijpen is. Maar het gaat er uiteindelijk wel om dat je volledig afstemt op God, waardoor je Hem alle ruimte geeft om Zichzelf in jouw bedrijf te laten zien. En meerdere op God afgestemde ondernemers kunnen weer met elkaar een platform vormen waarin Hij Zichzelf aan de hele samenleving kan laten zien. Ik geloof dat we allemaal op onze eigen manier daarin mee mogen bewegen; sommigen met het weinige wat ze hebben en anderen met het vele wat ze hebben, om zo in samenwerking met God Zijn Koninkrijk gestalte te geven.”

Daarbij zijn naast de genoemde kernwaarden een aantal andere Bijbelse principes ook heel mooi toepasbaar in het ondernemen, zoals het principe van nederigheid en weggeven. Volgens Jaap gaat het bij nederigheid ook over zaaien. Want een graankorrel moet eerst afsterven in de grond alvorens er nieuw graan uit voortkomt en als je als mens onder Gods leiding wilt leven, moet je eerst afsterven aan je eigen ego.

Route van vernieuwing

Naar aanleiding van dertien jaar ondernemen, heeft Jaap een model ontwikkeld wat met dat afsterven te maken heeft. Hij ziet het als een route van vernieuwing die de ondernemer zowel persoonlijk als met zijn bedrijf kan doorlopen. Het Double U model, zoals hij het heeft genoemd en waarbij hij zich onder andere heeft laten inspireren door het wetenschappelijk ontwikkelde model Theory-U, gaat erover dat groei en ontwikkeling niet direct in een stijgende lijn gaan, maar via een U-beweging eerst naar beneden. Tijdens dat proces moet je leren loslaten hoe je tot dan toe gewend was om te ondernemen en voortdurend teruggaan naar de zuivere Bron, waardoor nieuwe ideeën ontstaan die je kunt gaan vormgeven. Naast dat je deze U-beweging terugziet in de meeste verhaallijnen en films, zie je het ook terug in de route die Jezus ging: lijden, sterven, tot leven komen en regeren.

Sinds Corona begin 2020 haar intrede deed in de wereld zie je een groeiende tweedeling in de maatschappij, waarbij volgens Jaap grijs verdwijnt, zwart zwarter wordt en wit witter. Daarbij ziet hij dat zowel het wereldse systeem als Gods Nieuwe Wereld zich steeds duidelijker manifesteren en dat het er meer en meer op aankomt door welk systeem jij je als ondernemer laat leiden. Hij is ervan overtuigd dat God in deze hectische tijd christenen wil klaarmaken om te groeien in kennis en de heerlijkheid van God (Habakuk 2 vers 14), om zo veel beter te begrijpen wat Hij heeft bedacht en van daaruit hun leven te leiden.

In de afgelopen jaren is Jaap steeds meer gaan werken met ondernemers, CEO’s en DGA’s . Het betreft een groep die vaak heeft gekozen voor vrijheid in ondernemerschap, omdat ze het binnen het systeem niet konden vinden. Of het nu gaat om organisatiesystemen, religieuze systemen of systemen van de overheid, ze zijn er vroeg of laat achter gekomen dat ze bekneld zaten of gevangen raakten in zo’n systeem. Deze groep spreekt Jaap erg aan vanwege hun creatieve pioniersgeest en onafhankelijkheid. Hij ziet ongekende mogelijkheden als die ondernemers werkelijk met God gaan ondernemen, door ruimte te geven aan dat ene geniale idee of creatieve plan dat tot leven mag komen, en daarmee Degene die dat voor hen bedacht heeft ruimte te geven om het in zichzelf tot leven te laten komen. Niet alleen om er zelf een succesvol bedrijf mee op te bouwen, maar vooral om daarmee bij te dragen aan iets nieuws waardoor Gods Nieuwe Wereld door kan breken!

Ondernemers hebben volgens Jaap alles in huis, en met hun bedrijf een onafhankelijk platform, om in volledige afhankelijkheid van God ‘buiten de lijntjes van het systeem te gaan kleuren’. “Wij hebben God veel te veel in kaders willen stoppen, maar Hij laat zich niet tegenhouden,”, aldus Jaap, “Juist in deze tijd breekt Gods Koninkrijk op hele vernieuwende manieren door. ‘De Geest waait waarheen Hij wil’ en de vraag is of je die koerswijziging ook wilt volgen. Als je moet wachten op al die logge systemen word je ook niet blij. Want hoe alles zich ook ontwikkelt in de wereld, God zal linksom of rechtsom afmaken wat Hij vanaf het ontstaan van de wereld altijd al van plan is geweest. Dat maakt dat ik niet bang ben voor wat ons allemaal nog te wachten staat, want het kan er alleen maar mooier op worden. Maar dat betekent wél dat we keuzes moeten maken die anders zijn dan die wat het gros van de samenleving maakt. Want op de één of andere manier heeft God vanaf het begin aan er wel gekozen om dit samen met ons te doen. Terwijl Hij ons heel veel mogelijkheden aanreikt door wat Jezus heeft gedaan en door de komst van Zijn Geest, lijken wij die vaak naast ons neer te leggen en blijven we rondcirkelen in onze eigen sores en menselijke perspectieven.”

Duurzaamheid in de diepste betekenis van het woord

Hij ziet veel overeenkomsten tussen het eerste Bijbelboek Genesis en het laatste Bijbelboek Openbaring en denkt wat dat betreft dat we in de huidige tijd weer terug zullen gaan naar hoe het in Genesis is bedoeld, omdat de wereld zoveel ballast draagt dat we met z’n allen weer terug moeten naar de eenvoud en hoe God eigenlijk begonnen is. Dan zal er een verandering tot stand komen waarbij het wereldse systeem volledig om zeep geholpen wordt en Gods Nieuwe Wereld ruimte krijgt in onze samenleving. Hij ziet hierin een parallel met het individu, omdat veel mensen eigenlijk moeten afleren wat ze in de loop van hun leven hebben aangeleerd, zodat ze meer kunnen worden zoals ze zijn bedoeld. En vanuit die visie probeert Jaap met YouRoute ondernemers te bewegen om onder Gods leiding hun eigen kern te vinden en mee te bewegen in de nieuwe tijd waarin we nu leven.

Jaap: “Als ik vanuit deze kennis terugkijk op mijn eigen leven, kan ik heel goed begrijpen waarom ik een aantal tropenjaren gehad heb waarin ik behoorlijk op de proef gesteld werd. Want toen de Coronacrisis begon, vroeg ik me door al die ervaringen al vrij snel af wat God mij persoonlijk hiermee duidelijk wilde maken en dat bleek dus datgene te zijn wat ik net uiteengezet heb. We leven in een nieuwe tijd die om een nieuwe mindset vraagt. En omdat ik me daartoe geroepen voel, richt ik me in dat verhaal specifiek op de ondernemers en leiders; mensen die zich vrij en onafhankelijk kunnen bewegen. En als je als ondernemer er écht voor openstaat om in je bedrijf samen te werken met God, geloof ik dat je alles in huis hebt om vanuit dat potentieel je bedrijf te runnen en hemelse ideeën, content en concepten van vernieuwing als het ware te downloaden en dat toe te passen in je manier van ondernemen. En dan niet alleen voor je eigen gewin, maar juist ook voor anderen door nieuwe geldstromen te genereren, waardoor je daardoor alles wat krom gemaakt is weer recht kunt zetten en kunt meewerken om datgene wat onrechtvaardig is in de samenleving weer rechtvaardig te maken. En dan werk je mee aan duurzaamheid in de diepste betekenis van het woord, namelijk behoud voor de eeuwigheid, want een ander woord voor ‘duurzaam’ is ‘eeuwig’. Dus echte duurzaamheid brengt je dichter bij God.”

Tekst: Leo Singor

 

terug

Reacties op dit artikel

Reactie plaatsen? Log in met uw account.

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten, analytische gegevens en marketing doeleinden. U vindt meer informatie in onze privacy statement.