Yasmina Haifi: ‘Benutten van elkaars verschillen kan je grootste kracht zijn’

11 augustus 2020 11:21

Yasmina Haifi: ‘Benutten van elkaars verschillen kan je grootste kracht zijn’

‘Inclusie’ en ‘diversiteit’, twee termen die de laatste maanden actueler lijken dan ooit. Terwijl het maatschappelijke debat de nodige polarisatie kent, blijft vaak onderbelicht welke concrete positieve resultaten organisaties al op korte termijn kunnen behalen. “Vrijwel niets is immers belangrijker dan aansluiten bij de belevingswereld van de mensen waarvoor je werkt”, bepleit Yasmina Haifi, eigenaar van HaifiXper. Zij biedt daarom interim-management, trainingen, coaching en advies bij organisatievraagstukken aan, met een focus op inclusiviteit, integriteit en globalisme.

“Bedrijven worden afgestraft als zij producten of diensten verkopen die niet stroken met de eisen van de consument, daar zorgt de marktwerking wel voor”, legt Haifi uit. “In de publieke sector was die afstraffing veel minder vanzelfsprekend, maar tegenwoordig zien we daar gelukkig verandering in komen.”

Ondersteuning in een snel veranderende samenleving

Om die veranderprocessen voor alle betrokkenen in goede banen te leiden, werkt Yasmina Haifi met HaifiXper aan duurzame resultaten. Dat doet ze door met de visie, missie, cultuur en werkprocessen binnen de organisatie als leidraad constructief invulling te geven aan complexe vraagstukken en daarbij voortdurend te schakelen tussen het strategische, tactische en operationele niveau. Tot haar expertise rekent Haifi kwesties die betrekking hebben op onder meer inclusie en diversiteit, emancipatieprocessen, burgerrechten, sociale (integratie)vraagstukken en inclusieve communicatie en marketing.

Middels trainingen werkt Yasmina Haifi aan bewustwording van beperkende paradigma’s en levert ze de hulpmiddelen aan om denken en handelen af te stemmen op de vereisten van de praktijk. “Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer de mentale modellen en denkkaders waarop beleidsmakers hun denken en handelen baseren te rigide zijn, waardoor ze mogelijk beleid ontwikkelen met een tegengesteld effect”, aldus Haifi. “Door de cursisten bewust te maken van de beperking van hun paradigma’s en overtuigingen kunnen zij voortaan vraagstukken op een dynamischere wijze benaderen.”

“Wanneer de situatie erom vraagt, moeten referentiekaders, paradigma’s en vaardigheden mee kunnen bewegen met een veranderende context”, stelt Haifi. Met haar trainingen, coaching en advies ondersteunt zij organisaties in een samenleving die voortdurend in beweging is. “Zo kunnen we leren van elkaars perspectieven.”

Verandering in de publieke sector

Voordat Yasmina Haifi met HaifiXper voor zichzelf aan de slag ging, naast haar werk als consultant en verandermanager bij POSG, was zij vijfentwintig jaar lang actief in de publieke sector. Ook toen al maakte zij zich bij diverse ministeries sterk voor een inclusievere organisatiecultuur en diverser personeelsbestand, in het bijzonder bij het ministerie van Justitie en Veiligheid (J&V). “Door zowel aan de instroom van diverser personeel als aan de cultuur binnen de ministeries te werken, koos ik voor een tweeledige aanpak”, licht Haifi haar streven toe. “Ik was bovendien een van de eerste personen die zich hier binnen de overheid mee bezighield.”

Zo droeg Yasmina Haifi tussen 2005 en 2010 als Programmamanager Diversiteit bij aan een aanzienlijke groei van het aandeel jongeren en personen met een niet-westerse migratieachtergrond dat bij het ministerie van Veiligheid en Justitie in dienst was. De cijfers spreken voor zich. “Het aandeel jongeren steeg in die periode van 5 procent naar 15 procent, dat van personen met een niet-westerse migratieachtergrond van 14 naar 29 procent”, laat zij weten. “Ook kwamen er meer vrouwen op topfuncties terecht, steeg het aantal allochtone managers van 1 naar 5 en kwamen er 12 hoogopgeleide vluchtelingen in dienst, tegenover voorheen 0.” Dankzij haar inspanningen hebben meer dan 60 mensen een baan bij de Rijksoverheid gekregen die daar anders geen kans op hadden gemaakt, zo stelt Haifi.

“Later was ik als Programmamanager van de Beleidsacademie verantwoordelijk voor het ontwikkelen van het opleidingsaanbod in relatie tot trends in de samenleving en de basiscompetenties van beleidsmedewerkers”, vervolgt Haifi. “Dat betekende onder meer een heroverweging van de competenties en vaardigheden bij instroom, maar ook het stimuleren van een antenne voor de maatschappij, naast de droge, vaak juridische lesstof.” Haifi was een van de eersten die inzag dat de overheid met stakeholders in gesprek moest.

“Van buiten naar binnen redeneren is sindsdien onderdeel geworden van het curriculum”, legt Haifi uit. “Als overheid moet je immers de signalen vanuit de samenleving vertalen en feeling houden met de mensen waarvoor je werkt door interactief beleid te ontwikkelen.”

Verhoogde sensitiviteit voor diversiteit

Aan Yasmina Haifi’s verhoogde sensitiviteit voor diversiteit ligt onder meer haar eigen biculturele achtergrond ten grondslag. Hoewel geboren in Bodegraven, vertrok Haifi namelijk op haar derde met haar Nederlandse moeder en Marokkaanse vader naar Marokko, waar zij de Franse middelbare school doorliep. Daardoor schakelt ze tot op de dag van vandaag eenvoudig tussen verschillende culturele contexten.

Nadat Yasmina Haifi op haar zeventiende naar Nederland terugkeerde, werd haar affiniteit met diversiteit en internationale domeinen verder aangewakkerd door haar masterstudie Culturele Antropologie. Daarin stond het bestuderen van culturen en de interactie daartussen in relatie tot sociale en economische factoren centraal.

Deze persoonlijke verbondenheid met interculturele vraagstukken en haar ervaring in de lokale politiek heeft ertoe geleid dat Haifi betrokken was bij grassroots maatschappelijke initiatieven zoals het jongereninitiatief Actiecomité Herstel van Vertrouwen, dat politiegeweld en etnisch profileren op de politieke agenda zette. Recenter richtte Haifi ook de stichting Dutch Moroccans United op. “Wij focussen op emancipatie op eigen kracht”, legt zij uit. “Dat trachten we te bereiken door mensen bewust te maken van de kracht van hun eigen identiteit en de impact van kolonialisme op het denken aan de kaak te stellen.”

“Zowel privé als professioneel, maar ook in alles wat daartussenin valt, heb ik het streven naar een inclusievere samenleving tot een van mijn speerpunten gemaakt”, besluit Yasmina Haifi. “Voorheen was ik daarin een van de uitzonderingen, maar gelukkig krijg ik vandaag de dag steeds meer bijval.”

terug

Reacties op dit artikel

Reactie plaatsen? Log in met uw account.

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten, analytische gegevens en marketing doeleinden. U vindt meer informatie in onze privacy statement.