Dit zijn de plichten bij langdurig verzuim voor werkgever en werknemer

15 januari 2020 10:04

Dit zijn de plichten bij langdurig verzuim voor werkgever en werknemer

Als werkgever ben je verplicht om bij een (langdurig) zieke werknemer het loon door te betalen (maximaal 2 jaar) en je in te spannen voor re-integratie. Je hebt naast de kosten en risico’s bij een langdurig zieke ook te maken met wettelijke verplichtingen. De Wet verbetering poortwachter is daarvoor ingesteld. Daarin staat wat werkgever en werknemer in de eerste twee ziektejaren moeten doen. Wij zetten de verplichtingen op een rij.

Dit moet je als werkgever doen

 • Binnen een week de ziekmelding doorgeven aan jouw arbodienst.
 • Samen met de zieke werknemer met de re-integratie.
 • Is de werknemer langer ziek dan zes weken schrijft je samen een Plan van Aanpak. Hierin staat wat jullie (gaan) ondernemen om de werknemer weer aan het werk te krijgen. Uitgangspunt voor het Plan van aanpak is de Probleemanalyse die je ontvangt van de bedrijfsarts.
 • Een re-integratiedossier bijhouden (als de werknemer langer dan 6 weken verzuimt)
 • Elke zes weken de voortgang bespreken met de werknemer.
 • Uiterlijk de eerste werkdag na de 42e ziekteweek de werknemer ziek melden bij het UWV
 • De zieke werknemer op grond van de wet twee jaar lang minimaal 70% van het laatstverdiende loon doorbetalen. In de arbeidsovereenkomst of cao kan zijn bepaald dat u deze periode meer dan 70% loon moet betalen.
 • Is de werknemer langer dan een jaar (52 weken) ziek, stel je rond deze datum samen de (Eerstejaars)evaluatie op. Je stelt samen een beoogd re-integratieresultaat als doel, inclusief plan van aanpak.
 • Na 20 maanden stel je samen een re-integratieverslag op, met alle afspraken en concrete resultaten rond de geplande werkhervatting.

Vanuit de Arbowet zijn er ook verplichtingen voor jou als werkgever om de ziekmelding waar mogelijk te voorkomen:

 • Daarin staat dat je verplicht bent een basiscontract te hebben met een arbodienstverlener, vrije toegang tot de werkvloer moet bieden aan de bedrijfsarts en dat je jouw werknemers actief wijst op het open spreekuur met de bedrijfsarts.
 • Je hebt een actuele Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) inclusief Plan van Aanpak.
 • Je biedt jouw werknemers periodiek een Preventief medisch onderzoek (PMO) aan.
 • Je moet de regels rondom het aanvragen van verzuim bekendmaken onder de werknemers. Dit staat vaak in een verzuimprotocol.

Dit moet jouw werknemer doen

 • Regels rond het verzuimverlof, zoals je hebt gemeld binnen de organisatie, opvolgen.
 • Zich houden aan redelijke re-integratievoorschriften.
 • Bij een ziekmelding melden wat de beperkingen en mogelijkheden met betrekking tot het werk zijn. Let op: hij hoeft medische zaken (soort ziekte, aard klachten) of relatie tot privésfeer niet te melden.
 • Bereikbaar zijn voor werkgever en arbodienst.
 • Toestemming voor vakantie Dit is niet anders dan bij een gezonde werknemer. De bedrijfsarts kan op medische gronden beoordelen of een vakantie schadelijk is voor herstel. De werkgever moet toestemming geven voor de vakantie
 • Actief meewerken aan de re-integratie om het herstel bevorderen.
 • Op spreekuur van bedrijfsarts
 • Melden wanneer hij denkt het werk te kunnen hervatten.
 • Aangepast  of vervangend werk verrichten indien hij zijn huidige functie niet (volledig) kan uitoefenen.

Naast plichten hebben beide partijen ook rechten bij verzuim. Arbodienstverlener ArboNed heeft deze hier op een rij gezet.

MEER WETEN?

ArboNed versterkt jouw kennis en kunde op het gebied van de Wet verbetering poortwachter en regels rondom ziekmelden in de training Regels en verplichtingen bij ziekmelden. Leer hier in een praktische training van één dag alles over omgaan met ziekmeldingen tot en met het tweede ziektejaar.

Boek de training

 

 

terug

Reacties op dit artikel

Reactie plaatsen? Log in met uw account.

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten, analytische gegevens en marketing doeleinden. U vindt meer informatie in onze privacy statement.