Pensioen in eigen beheer afgeschaft: wat zijn je opties?

10 oktober 2017 09:10

Pensioen in eigen beheer afgeschaft: wat zijn je opties?

Voor de directeur grootaandeelhouder (DGA) is het vanaf 1 juli 2017 niet meer mogelijk om pensioen in eigen beheer op te bouwen. Heb je pensioen in eigen beheer, dan had je tot 1 juli de tijd om de opbouw van het pensioen in eigen beheer stop te zetten. Vervolgens moet je een keuze maken wat je hiermee wilt. Er zijn drie keuzes.

robbert kolkman pensioenPer optie vind je een berekening op basis van een praktijkvoorbeeld. Stel: je bent op het moment van berekenen (in 2015) 55 jaar oud en bij het bereiken van je pensioenleeftijd wil je jaarlijks €10.000 pensioen uitgekeerd krijgen. De ingang van deze uitkering is op je 65e verjaardag. Je fiscale voorziening is eind 2015 berekend op circa €80.000.

Optie 1: Afkoop pensioen

Bij afkoop van het pensioen wordt een korting gegeven over de waarde van het pensioen. Deze korting is in 2017 34,5%, in 2018 25,0% en in 2019 19,5% (let op: het betreft hier de waarde van het pensioen op 31-12-2015). Over de waardeaangroei vanaf 31-12-2015 wordt geen korting verleend. Over de afkoopwaarde dient wel loonheffing te worden afgedragen. Nadeel is dat er direct zal moeten worden afgerekend met de fiscus en er dus liquide middelen de BV verlaten. Hier staat tegenover dat de pensioenverplichting er niet meer is.

Voorbeeld: Wanneer je in 2017 wilt afkopen, houdt de BV circa €27.250 loonbelasting in (34,06% van je fiscale voorziening) en boekt €52.750 over naar je privérekening. Het bedrag gaat dan tot box 3 behoren of je kunt het herinvesteren in je bedrijf. Je hebt geen recht meer op pensioen.

Optie 2: Omzetten naar een oudedagsverplichting

Hierbij wordt de fiscale waarde (zonder korting) omgezet naar een zogenaamde oudedagsverplichting. Dit is een soort lijfrenterekening in de BV. De fiscale waarde van het pensioen in eigen beheer wordt gebruikt als een eerste storting en deze waarde wordt elk jaar op- of afgerent met het U-rendement van het voorgaande jaar. Bij een negatief U-rendement kan het dus zijn dat de oudedagsverplichting afneemt. Op het moment dat de DGA de AOW gerechtigde leeftijd bereikt plus 2 maanden, moet de tot dan toe opgebouwde waarde in 20 jaar worden uitgekeerd. Over de uitkeringen wordt loonheffing ingehouden. De uitkeringen mogen niet eerder ingaan dan 5 jaar voor de AOW gerechtigde leeftijd.

Een voordeel ten opzichte van afkopen is, dat er niet direct loonheffing afgedragen hoeft te worden. Dit hoeft pas op het moment dat er uitgekeerd gaat worden. Wel blijft er een verplichting voor de BV bestaan: de oudedagsverplichting.

Voorbeeld: Het bedrag van €80.000 wordt jaarlijks verhoogd met rente. In dit voorbeeld gaan we uit van 1%. Dit betekent dat op je AOW leeftijd (in dit voorbeeld 67 jaar) het bedrag is gegroeid naar €90.150. Dit bedrag wordt dan omgezet in een uitkering van 20 jaar. De BV keert dan in jaar 1 (€90.150/20=) €4.507 uit. In jaar 2 keert de BV 1/19 deel uit van het resterende bedrag na jaar 1 plus rente. In jaar 3 is dat 1/18 deel. In jaar 20 stopt de uitkering.

Optie 3: Premievrij door laten lopen

Als je het pensioen premievrij hebt gemaakt of de uitkeringen zijn al ingegaan, dan kun je er ook voor kiezen om dit zo te laten. Het ouderdomspensioen wordt dan zoals gebruikelijk belast met loonheffing en moet ook levenslang uitgekeerd worden. Bij overlijden zal in beginsel ook nog een (levenslang) nabestaandenpensioen moeten worden uitgekeerd. Ook eventuele toegezegde indexatie van het pensioen zal uitgevoerd moeten worden.

Nadeel van deze optie kan zijn dat de pensioenverplichting in de BV blijft en dat de BV daardoor minder of zelfs geen dividend uit kan keren. Voor de dividendtoets moet de pensioenverplichting namelijk getoetst worden met de huidige zeer lage rente, waardoor de pensioenverplichting dusdanig groot wordt dat ruimte om dividend uit te keren er niet meer is. Door het pensioen in eigen beheer af te kopen (optie 1) of om te zetten (optie 2), komt deze “dividendklem” te vervallen.

Voorbeeld: Wanneer je het pensioen in eigen beheer laat doorlopen, zal de BV bij het bereiken van je pensioenleeftijd jaarlijks €10.000 moeten uitkeren. De fiscale waarde van je pensioen op pensioenleeftijd is berekend op ongeveer €150.000 (zonder indexatie). Je geld raakt dus sneller op, maar bij voldoende geld loopt de uitkering dus ook na 20 jaar door. Nadeel: uitkeren dividend kan niet of nauwelijks mogelijk zijn.

Instemming partner

Er dient bij de keuze echter wel rekening te worden gehouden met andere belangrijke aspecten van pensioen, namelijk wat gebeurt er bij overlijden en bij scheiding. Het pensioen bestaat doorgaans namelijk ook uit de toezegging van een nabestaandenpensioen. Er zal gekeken moeten worden of, en zo ja, hoe een eventueel nabestaandenpensioen op een andere manier ingevuld/gecompenseerd kan worden. Als het pensioen premievrij door blijft lopen, dan wordt bij een echtscheiding het pensioen op basis van de Wet verevening Pensioen bij Scheiding afgewikkeld. Bij afkoop of omzetting van pensioen geldt deze wet echter niet. Hier zal naar gekeken moeten worden. Daarnaast dient bij de keuze afkoop of omzetten, de Belastingdienst geïnformeerd te worden, waarbij ook de (ex-)partner voor akkoord dient te tekenen.

Conclusie

Kies je voor het beëindigen van het pensioen in eigen beheer (afkopen of omzetten), dan wordt je bevrijd van de dividendklem die is/kan ontstaan door het pensioen in eigen beheer. Daardoor kun je in de toekomst makkelijker dividend uitkeren. Daarnaast heb je bij het afkopen voordeel van de belastingkorting. Maar door de lage rente en de box 3 vermogensrendementsheffing is afkopen en het verder pensioen opbouwen in box 3 vaak geen interessante oplossing wanneer je op korte termijn nog niet met pensioen gaat. Ook is het de vraag of het wijs is om geld voor pensioen nu al beschikbaar te maken.

Kortom: bij elk van deze keuze zal gekeken moeten worden wat in jouw situatie het beste is om te doen. De keuze die je maakt zal in samenhang gezien moeten worden met je privé situatie, zoals je woning, gezin, overig vermogen en nog belangrijker: wat wil jij?Welke keuze je ook maakt, het zal allemaal goed vastgelegd en afgehandeld moeten worden. Laat je dus goed informeren en begeleiden door een professional. «

ONS Elst (Gld)

Nieuwe Aamsestraat 90, 6662 NK Elst

Telefoon 0481 - 37 11 11

E-mail elst@ons.nl

terug

Reacties op dit bericht

Reactie plaatsen? Log in met uw account.