Op zoek naar het onbenutte arbeidspotentieel

20 oktober 2022 14:31

Op zoek naar het  onbenutte arbeidspotentieel

Afbeelding vergroten: Klik hier!

“We werken nauw samen met werkgevers in de regio”

Het ernstige tekort aan arbeidskrachten heeft grote gevolgen voor onze economie. Door gebrek aan personeel ligt de bedrijvigheid van veel bedrijven en organisaties een stuk lager dan potentieel mogelijk is. Daar moet iets aan gebeuren. WSP Rivierenland, VNO-NCW Midden en het UWV werken al geruime tijd nauw samen om oplossingen te vinden voor dit steeds nijpender probleem. Tjerry Verhoeven, regiomanager VNO-NCW Midden, Dimitri van der Hoeven, senior adviseur WerkgeversServicepunt Rivierenland, Willem Schrijver, arbeidsmarktadviseur UWV en John Swelsen, regionaal beleidsadviseur UWV gaan het gesprek met elkaar aan en delen hun visie over de huidige en toekomstige arbeidskrapte en hoe de voorliggende uitdagingen het meest effectief kunnen worden opgepakt. Daarbij wordt vooral gekeken naar het nog onbenutte arbeidspotentieel dat er is.

In het onderzoek dat het UWV in 2021, in nauwe samenwerking met het CBS heeft uitgevoerd kwam naar voren dat in regio Rivierenland 17.000 mensen (9%) tussen de 15 en 75 jaar onder de noemer onbenut arbeidspotentieel geschaard kunnen worden. Wie is die groep en hoe kun je hen bereiken?

Million dollar question

“Bijna de helft van deze groep zijn deeltijders, de overige 50% wordt ongeveer gelijkelijk verdeeld over werklozen en de semi-werklozen, dit zijn mensen zonder betaald werk, maar die om verschillende redenen niet direct beschikbaar zijn. Maar hoe bereik je bijvoorbeeld de huisvrouw/man die al 10 jaar niet meer gewerkt heeft? Of jongeren die de aansluiting met de arbeidsmarkt missen? Dat is nogal een ‘million dollar question’”, vertelt Willem, arbeidsmarktadviseur bij het UWV. “Met innovatieve methodes als job dates en open hiring zijn de mensen binnen de doelgroep waarmee wij werken met wat ombuigingen in de vacature eisen nog wel te bereiken. Daarin biedt UWV, maar zeker ook het WerkgeversServicepunt de benodigde ondersteuning aan werkgevers.”

Binden en boeien

“We werken nauw samen met werkgevers in de regio,” vult Dimitri, WSP Rivierenland aan. “Wij zoeken de werkgevers actief op en gaan samen op zoek naar wat er mogelijk is. We zijn gegaan van een vraaggestuurde arbeidsmarkt naar een aanbodgestuurde markt. Het zijn de werkzoekenden die het op dit moment voor het uitkiezen hebben. Dat betekent dat je er als werkgever voor moet zorgen dat je iets interessants te bieden hebt. Het gaat om het boeien en binden van bestaand personeel en het aanboren van nieuw talent.”

Samen op zoek naar de juiste kandidaat

Dimitri vervolgt: “In deze tijd moet je op zoek naar andere manieren van werven. Ik verbaas me er soms over dat veel vacatures nog altijd zenden in de trant van “wij zoeken”, terwijl het in de huidige markt er juist over gaat dat je aangeeft wat jij als werkgever de werknemer te bieden hebt.” Tjerry, VNO-NCW Midden is het hier roerend mee eens: “Voor de werkgever is het inderdaad een andere wereld geworden. Het volstaat niet meer om er een korte vacature uit te doen, je wilt als bedrijf veel meer over jezelf vertellen, zodat je interessanter wordt voor de mensen die je wilt bereiken. Je moet dus op zoek gaan naar andere middelen. Om een voorbeeld te noemen: een podcast is een nieuw middel dat kan worden ingezet om de diepte in te gaan, in een podcast kun je jouw bedrijf over meer lagen presenteren dan dat je dat met een ééndimensionale Instagram post bijvoorbeeld kan.” “Uiteindelijk gaat het om maatwerk,” vertelt John, UWV. “En daarin moeten we de samenwerking zoeken.”

Ondersteuning MKB

“Juist in deze regio is het MKB ruim vertegenwoordigd. Daar waar de grote ondernemingen navenant grote HR afdelingen hebben die zich fulltime kunnen richten op het uitdenken van nieuwe manieren om het nog onbenutte arbeidspotentieel aan te boren, zijn er juist binnen het MKB, die die luxe niet hebben, nog veel stappen te zetten. Het advies en de expertise die wij en met name WSP Rivierenland hierin kunnen bieden mag naar mijn idee nog meer worden ingezet.” Tjerry: “Mede door de aanhoudende krapte op de werkvloer wordt het voor de werkgever steeds lastiger om bijvoorbeeld zaken als de begeleiding van nieuwe medewerkers en stagiaires op te pakken. Het ontbreekt gewoonweg aan de tijd om hier serieus aandacht aan te besteden nu de mensen die er zijn meer dan ooit volledig in de productie moeten worden ingezet om de tekorten aan mankracht op te kunnen vangen. Daar hebben alle betrokken partijen (onderwijs, overheid, ondernemers en vakbonden) een rol in te spelen. Samen moeten we op zoek naar oplossingen voor de benodigde ondersteuning.” Voor werkenden en werkzoekenden heeft het Rijk ingezet op de Regionale Mobiliteitsteams. (RMT’s). Ook in Rivierenland is zo’n multidisciplinair team actief waarin de bovengenoemde partijen samenwerken (www.rivierenlandwerkt.nu).

Ga het gesprek met elkaar aan

“Die samenwerking tussen de diverse partijen is essentieel om serieuze stappen te kunnen maken,” zegt Dimitri. “We merken als WSP dat er een duidelijke kanteling in ons dienstenpakket gekomen is. Tegenwoordig staan we als adviseur steeds meer op gelijke voet met elkaar. En kijken we samen naar wat wél kan. Dat betekent andere kanalen aanboren en op een andere manier die markt van het onbenutte arbeidspotentieel benaderen. Soms houdt dat in dat banen zo ingericht worden dat het past bij de competenties van de kandidaat. Soms betekent het ook dat er gezocht moet worden naar praktische oplossingen zoals bijvoorbeeld kinderopvang of aanpassingen in de arbeidsomstandigheden.”

Kijk om je heen en denk buiten de gebaande paden

Tjerry: “De krapte op de arbeidsmarkt zal aanhouden, óók als we het onbenutte potentieel weten te mobiliseren en óók als er meer arbeidskrachten uit het buitenland komen. De uitdagingen in de toekomst, in de zorg, de bouw, de energietransitie… het is gewoonweg te groot om met de mensen die we hebben te kunnen oplossen. We ontkomen er dan ook niet aan om te zoeken naar andere oplossingen.” “Zeker,” vult Dimitri aan, “zo zal robotica een grote rol gaan spelen in hoe we omgaan met bijvoorbeeld zwaar fysieke arbeid.”

“Met de stijgende inflatie, de energieproblemen en tegelijkertijd de blijvende tekorten op de arbeidsmarkt staan we voor flinke uitdagingen. We zitten in een unieke situatie waar we alleen in nauwe samenwerking met elkaar uit gaan komen. In de laatste jaren zijn we steeds meer naar elkaar toegegroeid. De schotten zijn geslecht. De noodzakelijke samenwerking zal in de komende jaren nog verder worden uitgebouwd, zo werken we toe naar één plek waar werkgevers, werkzoekenden en werkenden antwoorden kunnen vinden op al hun vragen. Als samenwerkende partijen hebben we een brede maatschappelijke en economische rol te vervullen. Dat besef is er. Het is nu aan ons om buiten de gebaande paden te kijken en op een creatieve en innovatieve manier de arbeidsmarkt te benaderen,” vat John dit boeiende gesprek samen. 

WSP Rivierenland
Achterweg 2, 4001 MV Tiel
Tel 088- 937 5199
Email info@wsprivierenland.nl

terug

Reacties op dit artikel

Reactie plaatsen? Log in met uw account.

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten, analytische gegevens en marketing doeleinden. U vindt meer informatie in onze privacy statement.