Herstructureren van uw onderneming? De Clercq biedt hulp!

10 juni 2020 13:36

Herstructureren van uw onderneming? De Clercq biedt hulp!

Ondanks dat de maatregelen worden versoepeld, worden ondernemers nog steeds voor grote uitdagingen gesteld. De ‘intelligente lockdown’ heeft op meerdere vlakken zijn sporen nagelaten. Voor sommige ondernemers heeft dit tot gevolg dat zij niet op de oude voet verder zullen kunnen. Zo kan het bijvoorbeeld dat de capaciteit is verminderd, waardoor de vaste en variabele kosten niet meer volledig worden gedekt, laat staan dat winst wordt gemaakt.

Het herstructureren of reorganiseren van een onderneming is één van de mogelijkheden om het voortbestaan zeker te stellen. Door kritisch te kijken naar de (juridische en operationele) structuur van de onderneming, de financiering, de verschillende activiteiten en de positie van de medewerkers en het onderzoeken van aanpassingen op deze vlakken, is het mogelijk continuïteit te behouden. In sommige gevallen zal het zelfs van een bestuurder van een onderneming kunnen worden verwacht dat hij onderzoekt hoe hij de onderneming in veilig vaarwater houdt. De bestuurder dient ervoor te waken dat er afspraken worden gemaakt, waarvan te verwachten viel dat deze door de onderneming niet kunnen worden nagekomen. Een dergelijk traject is intensief. Daarnaast moeten ook de belangen van crediteuren en leveranciers in het oog worden gehouden: hun positie mag niet verslechteren. Door snel te handelen kunnen veel problemen worden voorkomen of vroegtijdig opgelost.

Indien het aantal crediteuren echter oploopt, behoort het soms ook nog tot de mogelijkheden een crediteurenakkoord te onderzoeken. Daarmee wordt bedoeld dat de crediteuren van de onderneming worden benaderd om te bezien of een regeling mogelijk is. Op dit moment is het denkbaar dat discussies tussen onderneming en crediteur niet worden veroorzaakt door een slechte verstandhouding, maar door een pandemie die beide partijen niet konden voorspellen. In dat geval hebben ook alle partijen er belang bij de zakelijke relatie in stand te houden en deze toekomstbestendig te maken. Indien de crisis voorbij is, zullen partijen mogelijk weer gewoon zaken met elkaar willen doen. Een regeling zou bijvoorbeeld kunnen inhouden dat alle crediteuren een gelijk percentage van hun vordering voldaan krijgen en dat het restant ofwel op een later moment mag worden voldaan (als de onderneming weer draait) ofwel wordt kwijtgescholden. Een dergelijke regeling kan op ieder moment aan de crediteuren worden aangeboden en is niet aan eisen gebonden. Partijen zijn vrij om zelf invulling aan deze afspraken te geven.

In dat kader is van belang te vermelden dat het Wetsvoorstel Homologatie Onderhands Akkoord op 26 mei jl. door de Tweede Kamer is aangenomen. Het wetsvoorstel is bedoeld voor ondernemingen die rendabele activiteiten hebben, maar door schulden en/of hoge kosten een herstructurering nodig hebben om als gezonde onderneming te kunnen doorgaan. Het wetsvoorstel bevat een regeling op basis waarvan de rechtbank een onderhands akkoord tussen onderneming, schuldeisers en aandeelhouders kan goedkeuren. De goedkeuring van de rechtbank zal er in dat geval toe leiden dat alle betrokken partijen daadwerkelijk gebonden zijn aan het akkoord. Bovendien kan het er zelfs toe leiden dat partijen die niet met het voorstel hebben ingestemd, ook aan gebonden worden indien het aan specifieke voorwaarden voldoet. Daarmee wordt voorkomen dat iedere crediteur afzonderlijk dient in te stemmen en het treffen van een regeling – en dus de toekomst van een bedrijf – kan blokkeren. In dat geval is het als crediteur vanzelfsprekend belangrijk in de gaten te houden waar een dergelijk voorstel naar toe leidt en wat dat oplevert.

Het herstructureringsteam van De Clercq heeft jarenlange ervaring op alle gebieden die relevant zijn voor het adviseren en – als het nodig is – het procederen in situaties waar ondernemingen in moeilijkheden verkeren. In dat kader hebben zij een tool ontwikkeld. Door het invullen van een vragenlijst worden de belangrijkste tips en aandachtspunten voor uw specifieke onderneming inzichtelijk gemaakt. Heeft u naar aanleiding daarvan nog vragen? Geen probleem! Download het gratis whitepaper, een overzichtelijk infographic of neem dan contact op met Sacha Krekel, Renate Vink-Dijkstra of Eveline Bakker. Zij staan u graag te woord.

terug

Reacties op dit artikel

Reactie plaatsen? Log in met uw account.

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten, analytische gegevens en marketing doeleinden. U vindt meer informatie in onze privacy statement.