Duurzaamheid op natuurlijke manier inpassen

12 oktober 2023 11:48

Duurzaamheid  op natuurlijke manier inpassen

V.l.n.r. Han Savelkoel, Jos Broekman en Alexander van de Koevering: Toewerken naar een situatie waarin duurzame concepten en producten een normaliteit zijn.

Verduurzaming werpt vruchten af. Bij Rijn IJssel levert de modernisering van de gebouwen een energiebesparing van liefst veertig procent op. De onderwijsinstelling werkt stapsgewijs aan verduurzaming in de organisatie en het onderwijs.

Rijn IJssel werkt er op verschillende niveaus aan om duurzaamheid te verweven in het DNA van de organisatie. Alexander van de Koevering (lid van het College van Bestuur), Han Savelkoel, (Onderwijsontwikkelaar en Innovatiecoach) en Jos Broekman (docent Motorvoertuigen) belichten het brede kader en hoe Rijn IJssel duurzaamheid stimuleert en incorporeert.

Ontwikkelingsdoelen

“Overkoepelend startpunt zijn de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals -SDG’s) van de VN”, opent Van de Koevering. “In 2015 benoemde die organisatie voor de periode tot en met 2030 doelen waaraan zich alle lidstaten hebben gecommitteerd. Kern van de Ontwikkelingsdoelen is dat ze in samenhang toewerken naar een duurzame mondiale samenleving. Rijn IJssel ziet het belang van de SDG’s en heeft een aantal van deze doelen opgenomen in de nieuwe strategische koers.”

In 2020 ondertekende de MBO Raad de SDG Charter. Hierbij heeft de MBO Raad de taak zichtbaar te maken wat in het mbo gebeurt op het gebied van duurzaamheid, waardoor opleidingen van elkaar kunnen leren en elkaar inspireren om concreet en stapsgewijs met de Duurzame ontwikkelingsdoelen aan de slag te gaan.

“De bijdrage van het mbo is vastgelegd in de meerjarenvisie ‘Krachtig beroepsonderwijs 2030’. Onderdeel van deze mbo-brede aanpak is een jaarlijkse inventarisatie van ‘good practices’ van de opleidingen, waardoor deze voor alle mbo’s zichtbaar zijn”, aldus Van de Koevering. “Concrete opleidingsgerichte doelen betreffen onder meer Passend Onderwijs, waarvoor opleidingen een budget krijgen om studenten met ‘extra ondersteuningsbehoeften’ te helpen. Daarnaast is Leven Lang Ontwikkelen een speerpunt, want permanente educatie draagt bij aan een goede afstemming tussen werknemers en werkgevers op de arbeidsmarkt. Onderdeel hiervan is, naast vakkennis en kunde, ook gelijke kansen en inclusie. Een ander doel is de ‘Gezonde school’. In dit kader werken opleidingen aan thema’s rond voeding, bewegen, relaties, natuur en fysieke veiligheid. En last but not least is Burgerschap een belangrijke doel. Burgerschap bereidt mbo-studenten voor op een volwaardige deelname aan de maatschappij en het goed kunnen functioneren in hun beroep. Hierbij worden vaardigheden, houding en kennis - maar ook ‘kritische denkvaardigheden’ en democratische waarden - als belangrijk benoemd.”

Duurzaamheidsslagen

Concreet leverde de duurzame benadering tot nu toe op dat Rijn IJssel de voorbije jaren een enorme moderniseringsslag heeft gemaakt wat betreft huisvesting. Van de Koevering “We hebben panden afgestoten en opleidingen in nieuwe samenhang bijeengebracht, zoals op de campus aan de Tivolilaan waar in Tech Plaza alle technische opleidingen zijn gehuisvest. De gebouwen zijn qua indeling en klimaattechniek aangepast, waardoor de leefbaarheid en het comfort voor medewerkers en studenten is verbeterd en het energiegebruik met veertig procent is verminderd. Ook onze locatie Middachtensingel wordt energietechnisch gemoderniseerd en verduurzaamd. Het vergt enorme investeringen in geld en tijd en is daarom een stapsgewijs en voortdurend proces.”

In het kader van Leven Lang Ontwikkelen flexibiliseert en moduleert Rijn IJssel opleidingen zodat ze beter aansluiten bij het werkveld, waardoor de arbeidsmarktkansen voor studenten verbeteren. Dat gebeurt ook met Move to Match voor bedrijven die hun mensen willen om- en bijscholen en voor werkzoekenden. Hier trekt Rijn IJssel samen op met ROC Nijmegen.

“Rijn IJssel neemt ook deel aan de SustainaBul MBO”, aldus Savelkoel. “Dit is een benchmark en ranking voor mbo-instellingen. Hiermee wordt in beeld gebracht wat de organisatie allemaal doet op het gebied van duurzaamheid. Elk jaar wordt er een top 5 van best presterende mbo’s gepubliceerd, maar belangrijker is de uitwisseling van best practices tussen de instellingen. Deelnemende mbo-instellingen wisselen in themabijeenkomsten kennis en ervaringen uit over de duurzame transitie in hun organisatie.”

“Als innovatiecoach (of i-coach) zie ik duurzaamheid als een van de belangrijkste onderwijsinnovaties. Innovatie gaat natuurlijk ook over nieuwe technieken en ict-geletterdheid. Deze zaken probeer ik als i-coach te combineren. Zo heb ik bijvoorbeeld in samenwerking met andere i-coaches een leereenheid duurzaamheid ontwikkeld die elke opleiding in kan zetten.”

Binnen de opleidingen is Autotechniek er een goed voorbeeld van hoe duurzaamheid van een exotische eend in de bijt verandert in normaal onderdeel van de opleiding. Docent Jos Broekman neemt zijn studenten heel praktisch mee in de duurzame technische innovaties binnen de autobranche “Toen ik acht jaar geleden afstudeerde als docent was elektrische voertuigtechniek nog bijzonder. Inmiddels is het een regulier onderdeel van de opleiding. Binnen Rijn IJssel ben ik er als docent Autotechniek niet bewust mee bezig elektrische voertuigtechniek te promoten. Het is ook niet nodig, deze techniek is gewoon de volgende logische stap die zich binnen Autotechniek aandient. De verbrandingsmotortechniek nu nog leidend, maar de balans verschuift.”

“Studenten komen hier binnen en willen met moderne techniek werken”

“Studenten komen hier binnen en willen met moderne techniek werken. En dat is naast elektrische aandrijving ook waterstof als energiedrager. Dat vinden ze reuze interessant. Elektrische voertuigtechniek is een regulier onderdeel van onze opleiding en de samenwerking met autodealers bevordert de kennis en vertrouwdheid met elektrische auto’s en door waterstof aangedreven voertuigen. De overgang van de traditionele verbrandingsmotortechniek naar elektriciteit en waterstof gaat op een natuurlijke manier in de opleiding. Ik spreek studenten aan op hun passie en neem ze daarin mee. Duurzaamheid is geen apart etiket meer maar een normaal onderdeel van innovatieve techniek.”

“Wij leiden de mensen op voor de arbeidsmarkt die duurzamer wordt. Bedrijven afficheren zich toenemend als duurzaam”, zegt Van de Koevering afsluitend. “Langzaamaan wordt duurzaamheid een integraal onderdeel van de bedrijfsvoering en de beroepsopleiding. Mbo-opleidingen spelen daarmee een belangrijke rol in de verduurzaming binnen onze samenleving en daaraan levert Rijn IJssel uit overtuiging zijn bijdrage.” «

Rijn IJssel
Tivolilaan 10
6824 BW Arnhem
Tel. 026 3129000
Email info@rijnijssel.nl
www.rijnijssel.nl

Tekst en fotografie: Huub Luijten

terug

Reacties op dit artikel

Reactie plaatsen? Log in met uw account.

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten, analytische gegevens en marketing doeleinden. U vindt meer informatie in onze privacy statement.