Gepubliceerd op 15 oktober 2018

Kan een VOF telefonisch beëindigd worden?

Nadat twee vennoten op een ongelukkige manier hadden samengewerkt binnen een vennootschap onder firma (VOF), zei de ene vennoot de samenwerking aan de andere vennoot op. In plaats van face to face koos hij ervoor om het telefonisch te doen. Daarop ontstond er een discussie over de rechtsgeldigheid van de opzegging. Was het daadwerkelijk de bedoeling van deze vennoot om de samenwerking op te zeggen? En zo ja, mocht dit telefonisch?

Er volgden procedures en de opzeggende vennoot kwam terug op zijn daad en zei dat het niet zijn bedoeling was geweest om de samenwerking op te zeggen en dat hij heel goed begreep dat zoiets telefonisch ook niet mogelijk was.

De andere vennoot stond echter op zijn strepen en stelde dat er wel degelijk sprake was geweest van een telefonische opzegging van hun samenwerkingsverband. Uiteindelijk oordeelde de Hoge Raad dat de telefonisch gedane opzegging geen beëindiging van de samenwerking tot gevolg had. Daarbij hield de Hoge Raad rekening met het feit dat de opzeggende vennoot in emotie had gehandeld en dat de opzegging groot financieel nadeel voor hem zou hebben. Bovendien had de Hoge Raad in ogenschouw genomen dat de vennoten in hun samenwerkingsovereenkomst andere vormen van opzegging hadden afgesproken.

De samenwerking

In juli 2011 zijn de vennoten een samenwerking aangegaan in de vorm van een VOF, waarin duidelijke afspraken werden gemaakt betreffende een eventuele beëindiging van de samenwerking. Zo spraken ze af dat de VOF kon worden beëindigd door middel van een schriftelijke opzegging of nadat een van de vennoten minimaal een jaar arbeidsongeschikt was geweest. Ze voegden daarbij een extra clausule toe waarin ze stelden dat de opzeggende vennoot, bij een opzegging binnen 5 jaar na oprichting, de andere vennoot € 75.000,- verschuldigd was.

Vanaf het begin verliep de samenwerking echter problematisch met als gevolg dat een van de vennoten zich na 6 maanden ziek meldde. Enkele dagen daarna nam diens advocaat telefonisch contact op met de andere vennoot om zo tot een regeling te komen. Daarop gaf de andere vennoot aan geen enkele discussie te willen aangaan en dat, wat hem betreft, de samenwerking per direct beëindigd kon worden.

De procedure

Omdat de telefonische opzegging binnen 5 jaar na de start had plaats gevonden, was de opzeggende vennoot op grond van de samenwerkingsovereenkomst de boete verschuldigd. In de procedure, die daarop volgde, ontstond toen de discussie of de opzegging rechtsgeldig was en dus als zodanig mocht worden geïnterpreteerd.

Uitgangspunt in zo’n situatie is dat rechtshandelingen, in dit geval de opzegging, moeten worden uitgelegd aan de hand van de gegeven omstandigheden. Dit werd ook door de Hoge Raad nogmaals bevestigd. Daarbij spelen alle details in de gegeven situatie een rol.

Duidelijk is dat een van de vennoten in niet miskenbare bewoordingen heeft verklaard de VOF te willen opzeggen en dat dit door de andere vennoot ook als zodanig is ontvangen. Op zichzelf kan dit voldoende zijn om de samenwerking per direct te laten beëindigen. Zelfs als beide partijen in de samenwerkingsovereenkomst een andere vorm van opzegging zijn overeengekomen.

De wijze van beëindiging

Dat de omstandigheden van dit geval een telefonische opzegging niet rechtsgeldig maken, heeft te maken met het feit dat de hoge Raad het relevant gevonden heeft dat partijen in de samenwerkingsovereenkomst onder andere waren overeengekomen dat opzegging uitsluitend schriftelijk kon plaatsvinden. Verder heeft de Hoge Raad zwaar laten meewegen dat de opzegging grote nadelen had voor de opzeggende vennoot; namelijk een boete van € 75.000,-, waardoor de onder emotie gedane mededeling van opzegging niet als zodanig geïnterpreteerd mocht worden.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden en risico’s rondom het beëindigen van een vennootschap onder firma (VOF), neem dan contact op met mr. Myrddin van Westendorp via mvanwestendorp@flib.nl of bel 020-5210130 en vraag naar Myrddin.

Auteur: Myrddin van Westendorp / Bewerking: Leo Singor