Gepubliceerd op 5 december 2016

Rabobank Rotterdam: ‘Nieuwe economie vraagt om flexibiliteit en onderscheidend vermogen’

Sinds de crisis zijn intrede deed, is de markt flink veranderd. Zeker ook voor de mkb’er. “De oude economie is passé”, zegt Marcel Splinter van Rabobank Rotterdam. Als Manager MKB Bedrijven is hij veelvuldig in gesprek met startende en ervaren ondernemers, over de financiële inrichting van hun bedrijf in de nieuwe economie.

Volgens Marcel gaat het nog te ver om te stellen dat de crisis helemaal voorbij is: “De lage rente, de hoge werkloosheid en ontwikkelingen als de Brexit, de verkiezing van Trump en geblokkeerde handelsverdragen maken de marktsituatie fragiel. Tegelijkertijd zien we dat het consu-mentenvertrouwen stijgt en bij veel bedrijven gaat het gelukkig beter. De gesprekken die wij met onze zakelijke klanten voeren, zijn anders dan voor de crisis. Om in de huidige markt succesvol te zijn, moet je kritisch naar je onderscheidend vermogen kijken en flexibel zijn. Ook moeten je organisatie, marketing en debiteurenbeheer op orde zijn.”

Nichemarkten

“In Rotterdam zien we veel bedrijven die zich op nichemarkten richten”, vervolgt Marcel. “Wij financieren bedrijven die onder-scheidend zijn en een goed ondernemersplan hebben. Een goed voorbeeld van een onder-scheidend bedrijf vind ik citizenM. Zij rekenen af met de hotelclichés door een uniek hotel-concept te bieden, waarbij de gasten meer zelf doen.” Marcel benadrukt dat een goed idee of product alleen niet voldoende is. “Vooral bij startups kan dit een valkuil zijn. Bij financieringsaanvragen kijken wij bijvoorbeeld ook of het idee of product aansluit op de markt. Daarnaast kijken we kritisch naar de organisatie en het marketingplan erachter.”

Mixvorm van financieringen

Zeker bij startups zijn banken zelden nog de enige financier. “We maken steeds vaker onderdeel uit van een mixvorm van financieringen”, aldus Marcel. “Een veelgenoemde alternatieve financieringsvorm is crowdfunding, maar je kunt ook denken aan fondsen en staatsgaranties. Zelf zijn we gestart met de pilot ‘Rabo & Co’. Hiermee bieden we vermogende klanten de mogelijkheid om, samen met ons, andere bedrijven te financieren.” Samenwerking is in de nieuwe economie het modewoord en volgens Marcel een effectieve manier om als bedrijf verder te komen. “Door onder andere de globalisering en stijgende R&D-kosten wordt het voor kleine partijen steeds moeilijker om te overleven. Fusie of overname, en de daarmee samengaande schaalvergroting, is dan een voor de hand liggende oplossing.”

Inspelen op wetgeving

Naast persoonlijk advies geeft de Rabobank branchegericht advies. Op de website van de bank vinden ondernemers de nodige branche-informatie, cijfers en trends. Een onderwerp dat vandaag de dag veel ter sprake komt, is de sanctiewetgeving rondom het handelsverkeer met landen als Rusland en de Oekraïne. De Rabobank maakt ondernemers daar attent op. Marcel: “Om proactief op de steeds veranderende wetgeving in te spelen, is het belangrijk dat we goed op de hoogte zijn van de financiële situatie van onze klanten. In het kader van de Wwft, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, zijn we bijvoorbeeld verplicht inzicht te hebben in de geldstromen van de klant.”

Schoenmaker blijf bij je leest

Vanuit wetgeving is de rol van de Rabobank scherper geworden. Ook ligt de focus steeds meer op meedenken en breed adviseren. Het invoeren van cijfers, bijvoorbeeld prognoses, gebeurt steeds meer geautomatiseerd op basis van de gegevens die de ondernemer digitaal aanlevert. Marcel: “We geven invulling aan onze rol vanuit de gedachte ‘schoenmaker blijf bij je leest’. Meedenken en breed adviseren betekent in ons geval: veel vragen stellen en waar nodig doorverwijzen naar een partij in ons netwerk. Dat kan een accountant zijn, maar bijvoorbeeld ook het Ondernemersklankbord. Door onder-nemers toegang te geven tot onze financiële diensten, kennis en netwerken maken wij hen sterker. En kunnen wij een bijdrage leveren in het waarmaken van hun ambities.” «

Rabobank Rotterdam
www.rabobank.nl/rotterdam

Tekst: Patricia van der Beek / Fotografie: Jan Nass

Onze partners