Gepubliceerd op 20 mei 2018

Voorkom fatale ongevallen tijdens het werk!

Jaarlijks vinden er in Nederland ruim 320.000 ongevallen plaats op het werk. Een arbeidsongeval kost uw organisatie gemiddeld €5000,- aan productieverlies, zorgkosten en werkgeversaansprakelijkheid. Uit onderzoek is gebleken dat het jaarlijks in totaal gaat om 820 miljoen euro. Met de juiste veiligheidsmaatregelen voorkomt u ernstige ongevallen en bespaart u bovendien ook nog veel geld.

Frank van Summeren, congres- en opleidingsmanager veiligheid bij het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid en organisator van het congres Veiligheid op de werkvloer en de opleiding Safety Manager.

Op 13 en 14 juni 2018 organiseert het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid het congres Veiligheid op de Werkvloer op de HSD Campus in Den Haag waar veiligheidskundigen werkzaam bij de overheid, het bedrijfsleven en de wetenschap samenkomen om kennis en ervaringen uit te wisselen over het voorkomen van ongevallen op de werkvloer om zodoende van elkaar te leren. Tijdens het congres wordt aandacht besteed aan de gevolgen van een fataal incident op de werkvloer, wie er wanneer verantwoordelijk is als er een incident plaatsvindt tijdens het werk, welke veiligheidsmaatregelen kunnen worden getroffen om een fataal incident waar mogelijk te voorkomen en hoe medewerkers op de werkvloer kunnen worden gestimuleerd om veiliger te werken. Daarnaast komt aan bod hoe kan worden geanticipeerd als zich toch een fataal incident voordoet op de werkvloer. Tot slot wordt op het congres ingegaan op het verrichten van onderzoek naar ongevallen en hoe hiervan kan worden geleerd.

Fataal incident op de werkvloer (waar mogelijk) voorkomen

De eerste lezing op het congres Veiligheid op de werkvloer wordt verzorgd door Ira Helsloot, hoogleraar Besturen van Veiligheid aan de Radboud Universiteit Nijmegen en directeur van Crisislab. In zijn lezing gaat Ira Helsloot in op de mogelijke materiele en immateriële gevolgen van een fataal incident op de werkvloer en welke veiligheidsmaatregelen proportioneel zijn om een ongeval waar mogelijk te voorkomen dan wel om de impact daarvan te beperken.

Rationeel veiligheidsbeleid

Om tot een gedegen en afgewogen veiligheidsbeleid te komen is het van belang om in kaart te brengen met welke veiligheidsrisico’s u van doen heeft op de werkvloer en wat de aard, omvang en mogelijke impact is van deze veiligheidsrisico’s. Daarna kunt u bepalen wat de meest aannemelijke veiligheidsrisico’s zijn en onder welke omstandigheden deze veiligheidsrisico’s zich kunnen voordoen. Vervolgens kunt u bepalen wat de kans is dat deze veiligheidsrisico’s zich voordoen en wat de mogelijke materiële en immateriële schade is als gevolg daarvan. Hierna kunt u beoordelen of er sprake is van aanvaardbare veiligheidsrisico’s. Risico’s kennen kans en gevolg: hoe weegt u kleine kansen met grote gevolgen versus grote kansen met kleine gevolgen. Een volgende stap is om een pakket van veiligheidsmaatregelen te selecteren om de kans op het ontstaan van veiligheidsrisico’s te beperken en de (mogelijke) schade als gevolg daarvan te reduceren. Op deze manier kunt u de veiligheidsrisico’s verkleinen of op een aanvaardbaar niveau houden.

Juridische aansprakelijkheid bij fatale incidenten op de werkvloer

De tweede lezing op het congres Veiligheid op de werkvloer wordt verzorgd door Fokko Oldenhuis, hoogleraar Recht aan de Rijksuniversiteit Groningen, plaatsvervangend raadsheer aan het Gerechtshof Arnhem, plaatsvervangend rechter bij de rechtbank in Groningen en docent op de opleiding Safety Manager. In zijn lezing gaat Fokko Oldenhuis in op de regels voor risicoaansprakelijkheid bij een fataal incident op werkvloer. Hierbij wordt aandacht besteed aan wie er wanneer verantwoordelijk is als er een ongeval plaatsvindt op het werk, waar de rekening komt te liggen bij (materiële en immateriële) schade, met welke kosten u geconfronteerd kunt worden als werkgever en hoe u om kunt gaan met aansprakelijkheidsclaims. Daarnaast komt er aan bod wat er gebeurd als er sprake is van overtreding van de arbeidsomstandighedenwet en wat de rol is van de inspectie SZW bij ernstige ongevallen.

Anticiperen op een incident op de werkvloer

Naast de plenaire lezingen vinden er op het congres Veiligheid op de werkvloer diverse interactieve verdiepende kennissessie plaats waar veiligheidskundigen kennis en ervaringen met elkaar kunnen delen. Marc Lathouwers, gezagvoerder bij een luchtvaartmaatschappij en eigenaar van Blauw Boven, licht toe hoe u zich kunt voorbereiden op een mogelijk fataal incident op de werkvloer waarmee u te maken kunt of zult krijgen.

Risicomanagement en een veilige werkvloer

Joost van Eekhout, partner van het National Security Advisory Centre en docent op de opleiding risicomanager, gaat in op de rol van risicomanagement bij het voorkomen van fatale ongevallen op de werkvloer. Aan bod komen goede en slechte voorbeelden van risicomanagement en wat u daarvan kunt leren.

Personeelszorg/nazorg tijdens en na een incident op de werkvloer

Peter van Loon, zelfstandig specialist op het terrein van crisis, stress en trauma en voormalig adviseur bij het Instituut voor Psychotrauma, verzorgt op het congres Veiligheid op de werkvloer een interactieve sessie over de personeelszorg/nazorg tijdens en na een incident op de werkvloer. Hierbij wordt ingegaan op de behoeften van medewerkers na een incident, de manier waarop de personeelszorg adequaat kan worden georganiseerd en welke voorzieningen moeten worden getroffen.

Meer weten?

Op het congres Veiligheid op de Werkvloer hoort u hoe u fatale ongevallen waar mogelijk kunt voorkomen.

Op de opleiding Safety Manager leert u hoe u de veiligheid op de werkvloer verbetert in uw organisatie.