Gepubliceerd op 4 januari 2019

Smartengeld ook voor naasten slachtoffer

Op 1 januari 2019 treedt de Wet vergoeding affectieschade in werking. Vanaf die datum kunnen bijvoorbeeld een partner en kinderen van slachtoffers dan een vergoeding vragen voor geleden

(psychisch) nadeel van het ernstig gewond raken of overlijden van hun dierbare; het biedt een tegemoetkoming voor pijn, verdriet en gederfde levensvreugde, uitgedrukt in (smarten)geld.

Er moet wel een nauwe band zijn met het slachtoffer om in aanmerking te komen voor zo’n vergoeding. In het algemeen geldt dit voor echtgenoten, samenlevers, ouders en kinderen. Daarnaast geldt het voor personen die in een duurzame zorgrelatie staan tot het slachtoffer, zoals soms voorkomt bij grootouders en kleinkinderen. Tenslotte is er nog een restcategorie van personen die in een dusdanig nauwe persoonlijke betrekking staan tot het slachtoffer dat zij ook als naasten moeten worden aangemerkt. Sommige broer/zus-relaties zouden hier onder kunnen vallen.

De hoogte van de schadevergoeding is afhankelijk van de omstandigheden. In de wetgeving zijn vaste bedragen opgenomen voor verschillende situaties. De bedragen liggen tussen de € 12.500 en € 20.000. Van belang voor de hoogte is onder meer de ernst van het letsel, de vraag of het slachtoffer is overleden en/of is sprake is van een misdrijf. Verder kan de relatie waarin de naaste tot het slachtoffer staat van belang zijn.

De vergoeding van affectieschade is voor naasten in Nederland een grote verbetering van hun mogelijkheden. Tot nu konden anderen dan het directe slachtoffer slechts in heel uitzonderlijke gevallen in aanmerking komen voor vergoeding van immateriële schade, de zogenaamde schokschade, die alleen in zeer ingrijpende situaties in Nederland werd toegewezen.

Kijk voor meer relevante informatie op de website van OOVB

Emiel Koenen OOVB