Gepubliceerd op 2 december 2016

Pensioencontract voor werknemers is al lang geen ABC’tje meer

 

Veel werkgevers in Nederland onderschatten nog de impact van het verlengen van het pensioencontract voor hun werknemers. Sterker nog: door deze onderschatting kunnen de bedrijfsresultaten in de toekomst onder druk komen te staan en zouden zelfs belangrijke investeringen moeten worden uitgesteld omdat…. er (veel meer!) betaald moet worden aan de pensioenverzekeraars.

Aan het woord is Remco Hesseling, Senior Consultant Pensioenen bij het in Amsterdam gevestigde Sprenkels & Verschuren. “Bedrijven zijn zich er niet altijd van bewust dat de kosten voor de pensioenpremies – na aflopen van het huidige pensioencontract en bij ongewijzigd voortzetten van de huidige pensioenregeling – zomaar zouden kunnen verdubbelen. De oorzaak hiervan ligt met name in de zeer sterk gedaalde rente in de afgelopen jaren. Dit heeft ongekend veel invloed.”

“Van groot belang is dan ook dat werkgevers goed checken wanneer het pensioencontract precies afloopt. Probeer dán minstens één tot anderhalf jaar van te voren te bedenken hoe je na het aflopen van dat pensioencontract verder wilt. Want, je zult wellicht andere voorwaarden aan je werknemers moeten aanbieden. En, iedereen weet dat dit niet in een paar weken is geregeld. Daar staan zorgvuldige arbeidsvoorwaardelijke procedures voor. Er moet misschien wel een jaar worden onderhandeld…. Conclusie? Een pensioencontract voor werknemers is al lang geen ABC’tje meer. Het is per definitie een gecompliceerde kwestie waarbij veel verschillende belangen door elkaar heen lopen.”
Precies om die redenen heeft Sprenkels & Verschuren een overzichtelijke leidraad ontwikkeld, dat werkgevers kunnen gebruiken zodra ze weten wanneer een bestaand pensioencontract afloopt.

1. Analyse van de huidige markt
Remco legt uit dat de beëindigings-voorwaarden van het huidige pensioencontract goed in beeld moeten worden gebracht. “Maar ook is het van belang om de consequenties in kaart te hebben in geval men de huidige pensioenregeling voortzet, dus dat men bij dezelfde pensioenverzekeraar een nieuw pensioencontract aangaat. Enerzijds dient men de gedane toezeggingen aan de werknemers te respecteren, anderzijds zullen de financiële gevolgen van dat besluit helder moeten worden. Deze twee aspecten zijn uiteraard nauw met elkaar verbonden en het moge duidelijk zijn dat bepaalde afspraken – zeker die naar de werknemers toe – niet zomaar kunnen worden opgezegd. En dan heb ik het nog niet eens gehad over het feit dat ook in geval van cao’s de vakorganisaties en –bonden hier nog een stem in hebben.”

2. Inventarisatiefase
Remco adviseert werkgevers altijd om een zgn. ‘pensioenwerkgroep’ in de organisatie te formeren, waarin alle geledingen van de organisatie zijn vertegenwoordigd. “Het eerste agendapunt wordt dan het vaststellen van de uitgangspunten van de werkgever en werknemer. Met andere woorden: wat zijn de contouren waarbinnen beide partijen willen werken.” Volgens Remco wordt in deze fase de focus gelegd op een aantal aandachtspunten: wat zijn de beperkingen van de pensioenuitvoering? Welk pensioenbudget willen we beschikbaar stellen? Welke boekhoudkundige verplichtingen zijn er? Hoe zit het met de indexatie van de opgebouwde pensioenaanspraken en hoe gaan we om met langdurig zieken en de arbeidsongeschikten?”

3. Onderzoeksfase
“Dit is misschien wel de meest spannende fase in de leidraad,” zegt Remco. “Want hier ga je al een eerste richting bepalen. Natuurlijk onderzoek je allerlei alternatieven ten opzichte van de huidige situatie. Daarbij kan gedacht worden aan de hoogte en wijze van premiebetaling en welke aanspraken daaraan gekoppeld kunnen worden.” Remco legt uit dat juist in deze fase een goed beeld vereist is met betrekking tot de algemene situatie in pensioenland. “Meestal geven wij dan een algemene presentatie over de pensioenmarkt. Immers, de pensioenwereld ontwikkelt zich. Denk daarbij eens aan alle maatschappelijke discussies die in Nederland ten aanzien van pensioenen worden gevoerd.” 
Uiteindelijk is dan het grote moment daar. “Er wordt een keuze gemaakt. Dat is niet altijd eenvoudig vanwege de eerder genoemde soms tegenstrijdige belangen, maar hoe je het ook wendt of keert: alle onderhandelingen behoren natuurlijk wel tot een eindoplossing te leiden. Dus, welke nieuwe pensioenregeling doet het meeste recht aan de initiële uitgangspunten van de afzonderlijke partijen?”

4. Implementatie
“Als de pensioenwerkgroep tot een akkoord is gekomen, dan wil dit nog niet zeggen dat de hele organisatie akkoord is. Iedereen dient in te stemmen met een wijziging van de pensioensituatie. Uiteindelijk dient het langs de OR te gaan (indien aanwezig), en ook langs alle deelnemers,” vertelt Remco. “Als je weet welke richting is gekozen, dan kan ook meteen het gesprek worden aangegaan met mogelijke pensioenuitvoerders.”

Remco erkent dat de bedachte leidraad eigenlijk niet meer is dan een logisch stappenplan. “Toch loopt het nog te vaak anders in bedrijven,” zegt hij. “We zien dat werknemers regelmatig niet vanaf het begin worden meegenomen; dit kan tot onrust en zelfs wantrouwen leiden. Het is bovendien van groot belang om goed alle belangen naar elkaar te communiceren. De ‘gewone’ werknemer weet vaak niet dat er simpelweg ook fiscale en boekhoudkundige verplichtingen zijn – vooral bij beursgenoteerde ondernemingen – die de keuzemogelijkheden beperken.”

“Vroeger was het vrij eenvoudig om een pensioencontract voor je werknemers af te sluiten; er was gewoon sprake van de verlenging van het pensioencontract,” besluit Remco. “Anno nu is dat veel gecompliceerder geworden. Het is écht een wezenlijke kostenpost. De verhoging van de pensioenpremies van de laatste jaren heeft echt een enorme impact op de financiële situatie van het bedrijf zelf. Ons credo is dan ook dat er altijd tijdig begonnen moet worden met de eerste discussie. Het liefst al ruim een jaar van te voren. Want, over dit soort zaken wil je niet snel en vluchtig onderhandelen. De keuze voor een nieuw pensioencontract vraagt om beleid en draagvlak.” «

www.SprenkelsEnVerschuren.nl

Tekst: Baart Koster // Fotografie: Blinkfotografie