Gepubliceerd op 24 juli 2017

Groningse bedrijven en organisaties werken samen aan de energietransitie

De stad Groningen wil in 2035 energieneutraal zijn. Om deze ambitie kracht bij te zetten is het Platform Groningen Energieneutraal 2035 gelanceerd. Tijdens het TransFuture Festival in Groningen op 22 juni jl. hebben 18 nieuwe partijen de routekaart ‘Groningen Energieneutraal’ ondertekend en hebben toegezegd bij te dragen aan de versnelling van de energietransitie in Groningen. Een routekaart geeft aan welke maatregelen de partners voor hun eigen onderneming voor de komende jaren nemen. In totaal doen nu 39 partijen mee.

Het platform is gekoppeld aan de Energiemonitor (www.energiemonitor.groningen.nl). Deze monitor geeft een duidelijk beeld van het energieverbruik in de stad Groningen. Ook is te zien wat de impact is van verduurzamingsacties van bedrijven op het totale energieverbruik

Of de stad Groningen energieneutraal zal zijn in 2035, hangt voor een groot deel af van de samenwerking tussen verschillende partners. Om die samenwerking op te starten organiseren we Versnellingstafels. Via Versnellingstafels brengen we partijen bij elkaar rond een specifiek thema of knelpunt. De inhoud van de energieversnellingstafels bepalen we samen met de partners die zich hebben verbonden aan het platform Groningen Energieneutraal 2035. Momenteel lopen de versnellingstafels Warmtepompen, Groene gevels, biomassa/groen gas duurzame evenementen en binnenkort gaan we ook starten met de tafel Verduurzaming bedrijventerreinen.

Om op koers te blijven naar een energie-neutrale gemeente Groningen moet tussen 2017 en 2035 de energievraag bij bedrijven en instellingen bij benadering met 50% worden gereduceerd. Om dit te bereiken werken we ook samen met de bedrijvenverenigingen aan het opstellen van een actieplan. Bedrijven en instellingen zijn namelijk verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen. Het gaat hierbij om gebouwen met een jaarlijks elektriciteitsverbruik van meer dan 50.000 kWh of meer dan 25.000 m3 gas. We stimuleren dat bedrijven zelf actief met energiebesparing aan de gang gaan, diverse maatregelen gaan treffen en besparing behalen waardoor toezicht en handhaving helemaal niet nodig zijn. Dit kunnen bedrijven zelfstandig oppakken of in gezamenlijkheid, bijvoorbeeld met de bedrijvenvereniging of een besparingscollectief. «