Gepubliceerd op 6 maart 2020

Gaan werkgevers betalen voor Autogebruik medewerker?

Met de nieuwe klimaatwet kan het inderdaad zomaar zo zijn dat je als bedrijf gaat betalen voor de CO2 uitstoot van je werknemers in het woon-werkverkeer. Hoe dat zo komt? Een kleine uitleg…De omgevingswet wordt op dit moment vorm gegeven. Diverse oude wetten worden samengevoegd met aanvullend nieuwe wetten en regels zodat er een duidelijke visie komt op een duurzame, vitale en veilige leefomgeving.

Gemeenten moeten dit vastleggen in een omgevingsvisie. Hierbij worden op dit moment normen vastgesteld over de wenselijkheid van luchtkwaliteit, fijnstof , CO2 en stikstof, geluidsnormen, duurzaamheid, bereikbaarheid en parkeermogelijkheden en gezondheid in het algemeen. Met deze vastgelegde normen zal er dus worden gestuurd vanuit de overheid en worden programma’s en stimuleringsmaatregelen ingezet om het resultaat te behalen. Ook vanuit het bedrijfsleven wordt verwacht dat er een inzet wordt gedaan om de klimaatdoelen te behalen.

Minder CO2 uitstoot

De komende omgevingswet is sterk verweven met de klimaatwet die bepaald dat er in 2030 49% minder CO2 moet worden uitgestoten en in 2050 zelfs 95% minder ten opzichte van 1990. Dit is wettelijk geregeld en hier zullen alle kabinetten zich hieraan moeten houden. In het klimaatakkoord zijn hiervoor afspraken gemaakt die zeker invloed zullen hebben op de grotere organisaties en bedrijven, zeker de bedrijven met meer als 100 werknemers, zij krijgen over nog geen 2 jaar (2022) te maken met vastgestelde normeringen in wetgeving die dus verplicht uitgevoerd dienen te worden. Deze wetten worden gecontroleerd en gehandhaafd, inclusief de eventuele (herstel) sancties. Uitgangspunt hierbij is een reductie van minimaal 25% CO2 uitstoot in werk gerelateerd verkeer in 2030 ten opzichte van 2016. Hierbij wordt met name gekeken naar werkgeversmaatregelen zoals (elektrisch) fietsen naar het werk, fietsstimuleringsprogramma’s, parkeerbeleid of werken vanuit huis. Vaak is dit onderdeel van een fietsplan dat door de werkgever wordt aangeboden.

Duurzame mobiliteit

Beleid op duurzame mobiliteit is van groot belang om te voldoen aan de nieuwe normen en kwalitatief de veranderingen in de toekomst te realiseren. Meer stimulering voor fietsen en lopen ,en zo de uitstoot van fijnstof, CO2 en stikstof te beperken. Door meer te fietsen of te lopen zullen de positieve veranderingen op de omgeving groot zijn. Minder files, minder fijnstof en schadelijke uitstoot, vitaliteitsvoordelen en minder parkeerproblemen zijn de eerste zaken waar dan aan gedacht wordt.

Dit biedt ook kansen voor bedrijven , want met meer werknemers op de fiets zien we een sterke afname van stress en verzuim , fietsers zijn minder vaak ziek en dit betreft gemiddeld 15%. Ook heeft fietsen een positief effect op de productiviteit en de saamhorigheid

Effect op jouw organisatie

De omgevingswet zal zeker van invloed zijn op organisaties, dus wacht niet af maar sluit je aan bij de ambities van je gemeente. Deze omgevingswet kan juist helpen om de duurzaamheidsdoelstellingen en mobiliteitsdoelstellingen binnen je bedrijf goed te kunnen uitvoeren en in je omgeving aan te laten sluiten. Denk hierbij aan het opzetten van een fietsplan en het stimuleren van fietsen middels een fietsstimuleringsprogramma. Binnen de WKR zijn er vanaf 1 januari 2020 extra mogelijkheden om belastingtechnisch voordelig in te stappen. Een stimuleringsprogramma als Go Velo biedt effectieve mogelijkheden om direct te sturen op gedrag van medewerkers en gebruikt verplaatsingsregistratie met een automatische app om binnen een organisatie het gedrag van medewerkers duurzaam te veranderen.

  • Het belang van mobiliteit binnen bedrijven en organisaties is duidelijk een vlucht aan het nemen. Het reizen van en naar je werk, maar ook de zakelijke reizen nemen steeds meer tijd in beslag. Files nemen naar waarschijnlijkheid met 40% toe en iedereen ziet dat er nieuwe oplossingen nodig zijn. Go Velo heeft in de afgelopen jaren effectief bewezen een oplossing te kunnen bieden. Het is zaak dat de werkgevers nu in actie komen en mobiliteit op de agenda zetten. (Take Amsing, Adviseur Mobiliteit | Go Velo)

Mobiliteitsvoorzieningen bij een werkgever worden door nieuwe werknemers gezien als een van de meest belangrijke arbeidsvoorwaarden van een bedrijf. Er liggen dus mooie kansen voor een bedrijf om zich hierin positief te onderscheiden. Een aantal bedrijven heeft inmiddels de handschoen opgepakt en zich aangemeld als fietsambassadeur.