Gepubliceerd op 13 december 2017

Data vertalen naar bruikbare informatie en inzichten voor ondernemers

De complexe wereld van de accountancy is voortdurend aan verandering onderhevig. Ondernemers hebben steeds meer behoefte aan actuele inzichten in hun cijfers en bedrijfsorganisatorische prestaties. 
BDO ontwikkelt nieuwe diensten om aan te sluiten bij deze wensen 
en is daarbij graag een serieuze sparringpartner. De basis van de dienstverlening blijft gelijk: het zo goed mogelijk bijstaan van 
ondernemers in een scala aan diensten. De manier waarop, verandert.

De deskundigen van BDO Accountants & Belastingadviseurs ut Arnhem leggen zich steeds meer toe op data-analyse en de duiding daarvan naar hun opdrachtgevers.

Edith Nobels is Senior Adviseur Accountancy & Bedrijfsadvies bij BDO in Arnhem. “Onze dienstverlening en advisering is veel breder geworden. Waren we eerder gefocust op (jaar)cijfers en rendement, nu richten wij ons steeds meer op de bedrijfsvoering, waaronder strategische beslissingen en beweegredenen van de ondernemer.

Voor onze opdrachtgevers maken wij actuele dashboard rapportages. De uitkomsten duiden wij naar de specifieke branche van de van mkb-ondernemers met desgewenst vergelijkende benchmarkinformatie vanuit onze eigen data-analyse. We vertalen de rapportages naar duidelijk bruikbare informatie en inzichten. Daarnaast combineren wij steeds meer verschillende data met elkaar. Jan Bijsterbosch, Partner bij BDO, noemt een voorbeeld uit de praktijk:

“Stel je bent supermarktondernemer. Uit data-analyse weten wij dat bij warm(er) weer bepaalde artikelen duidelijk meer verkopen en andere juist minder. Door prognoses te koppelen aan weersverwachtingen kan de ondernemer hier tijdig op inspelen en zijn inkoop hier op aanpassen. Wij zetten onze kennis en kunde in om daadwerkelijk een toegevoegde waarde uit de data te kunnen halen.”

Partner Belastingadvies Harry Corbeek:

“Met behulp van data kunnen wij ondernemers ook laten zien hoe zij presteren in vergelijking met andere ondernemers uit hun markt. Veel inzichten die je als ondernemer nodig hebt, zijn af te leiden uit data. Daarbij gaat het niet uitsluitend om actuele gegevens, maar ook data uit het verleden. Die vertalen wij naar het heden en de toekomst. Waar staat een ondernemer over 5 jaar en welke keuzes moet hij daarvoor nu maken?” Bij BDO zijn alle informatiestromen gedigitaliseerd. Jan Bijsterbosch: “Actuele dashboards (grafisch) zijn inmiddels vierentwintig uur per dag beschikbaar voor onze opdrachtgevers. Deze zijn vanaf iedere plek met internetaansluiting benaderbaar en vanzelfsprekend zeer goed beveiligd. Dat laatste is momenteel ook een zeer actueel thema en een mooi voorbeeld hoe wij inspelen op de actualiteit. Een team van 35 medewerkers van onze afdeling Cyber Security staat inmiddels onze klanten bij in het optimaal beveiligen van hun gegevens.”

Hulp bij (alternatieve) financiering

Mkb’ers die op zoek zijn naar financiering voor hun bedrijf kunnen rekenen op BDO. Edith Nobels: “De banken zijn steeds meer terughoudend in het verlenen van bedrijfsmatige kredieten. Banken moeten tegenwoordig harder concurreren met andere financieringsvormen, bovendien wordt het persoonlijk contact met de bank steeds minder. De bank vraagt tegenwoordig aan ondernemers specifieke informatie middels een digitale portal te verstrekken. Vul je 1 vraag verkeerd in, dan kan een verzoek al worden afgewezen.

Een derde van de ondernemers heeft daar mee te maken. Wij spreken de taal en helpen ondernemers om het proces wel succesvol af te ronden.” Harry Corbeek: “Wij brengen ook alternatieve financieringsvormen in kaart zoals crowdfunding (financiering door een grote groep mensen), venture capital (eigen bedrijfskapitaal dat wordt ingebracht door investeerders), private equity (investering in aandelen in niet beursgenoteerde bedrijven) of mengvormen daarvan. Wij maken de vertaalslag naar een goed onderbouwde, op maat gemaakte financieringsaanvraag.”

Het regeerakkoord en 
de gevolgen

Erg enthousiast over het nieuwe regeerakkoord zijn Edith Nobels, Jan Bijsterbosch en Harry Corbeek niet. Jan: “Iedereen zou baat hebben bij een grondige herziening van het hele stelsel, maar op mij komt het vooral over als knip- en plakwerk.” Edith Nobels: 
“In mijn visie ontbreekt het aan lef. Neem de inkomstenbelasting gecombineerd met alle verschillende toeslagen: dat is voor de ‘gewone burger’ amper tot niet te volgen.”

Harry Corbeek voorziet de nodige commotie en aanpassingen. “Een voorbeeld: veel beleggingen door o.a. particulieren vindt plaats door middel van inleg in een Fiscale Beleggingsinstelling (FBI). Deze FBI betaalt zelf geen vennootschapsbelasting en heffing vindt plaats bij de aandeelhouders. Zoals de voornemens nu luiden is het voor de FBI niet meer toegestaan om direct in vastgoed te beleggen. Aan de FBI’s om andere beleggingsopties te zoeken en dat is geen eenvoudige taak en lijkt een ongewenst gevolg van de voorstellen.”

Een aantal conclusies in beeld

– De fiscale aftrekpost voor scholingskosten wordt vervangen door een individuele leerrekening voor alle Nederlanders die een startkwalificatie hebben behaald.
– Het vennootschapbelastingtarief wordt stapsgewijs verlaagd van 25 procent naar uiteindelijk 21 procent. Ook het lage tarief (in 2017 voor belastbare winst tot 
€ 200.000) gaat met dezelfde stappen omlaag van 20 procent naar uiteindelijk 
16 procent.
– De dividendbelasting wordt in beginsel afgeschaft, met uitzondering van onwenselijke situaties. De ingangsdatum is nog niet bekend, maar voor misbruiksituaties blijft een bronheffing bestaan.
– Voor alle gebouwen gaat gelden dat daarop niet verder kan worden afgeschreven dan tot 100 procent van de werkelijke WOZ-waarde. Over het overgangsrecht is nog niets bekend.
– Er komen lagere parkeertarieven voor emissieloze auto’s.
– Er komt een kilometerheffing voor vrachtverkeer.
– Het ontslagrecht wordt soepeler. Hier staat tegenover dat de rechter een extra vergoeding van maximaal de helft van de ontslagvergoeding (bovenop de bestaande ontslagvergoeding) kan toekennen.
– De mogelijkheden voor een langere proeftijd worden verruimd om het aangaan van een contract voor onbepaalde tijd aantrekkelijker te maken voor werkgevers.

Uiteraard is deze opsomming niet volledig. Wilt u weten wat voor gevolgen het nieuwe regeerakkoord voor uw bedrijf heeft of waarmee BDO u verder kan helpen? Neem dan contact op met:

BDO accountants & Belastingadviseurs BV

Kantoor Arnhem:
Meander 725, 6825 ME Arnhem
Telefoon 026 – 352 56 25
www.bdo.nl

Tekst: Mathilde Lentjes // Fotografie: Jacques Kok