Gepubliceerd op 31 januari 2017

ABUCO’s gezonde ambitie: Duurzame inzetbaarheid en prestatieverbetering

We leven steeds langer. Om AOW en pensioen betaalbaar te houden wordt onze pensioenleeftijd in stappen verhoogd. VUT en prépensioen zijn uit beeld. Deze boden tot voor kort werkenden vanaf 57 en 62 jaar speelruimte om eerder te stoppen. Nu is het de bedoeling dat we ons pensioen werkend halen. Dat is een opgave, maar bij ABUCO in Middenmeer zien ze het vooral als een gezonde ambitie. Denken in blijven leren creëert meer fysieke en mentale fitheid dan denken in vroegtijdige afbouw. Geloof in eigen kunnen maakt werknemers succesvoller bij het halen van doelen, die ze bovendien hoger stellen. ABUCO hecht belang aan gezonde, capabele en gemotiveerde werknemers die actief bijdragen aan positieve bedrijfsresultaten en betrokken en productief blijven tot aan hun pensioen.

Menselijk kapitaal
Op de arbeidsmarkt bestaat aanbod van en vraag naar menselijk kapitaal. Werkenden zijn inzetbaar wanneer hun menselijk kapitaal, bestaande uit kennis, vaardigheden, persoonlijkheid en gezondheid, aansluit bij de vraag op de arbeidsmarkt. Zij zijn duurzaam inzetbaar als hun aanbod blijvend aansluit bij de ontwikkeling van de vraag op de arbeidsmarkt. Dit helpt bij intern en extern wisselen van werk. Het is nodig dat werkenden zich gedurende hun gehele loopbaan blijven ontwikkelen om te kunnen blijven bijdragen aan de verbetering van de prestaties van hun bedrijf. In onze markteconomie is de continue verbetering van prestaties een economische noodzaak voor de continuïteit van bedrijven.

Inzetbaarheidsdoelen
De werknemers van ABUCO willen duurzaam inzetbaar zijn om gemotiveerd passend en gezond werk te doen en bovenal voldoende te verdienen. Door vergroting van hun inzetbaarheid ontwikkelen ze hun menselijk kapitaal, presteren ze beter en leveren ze meer toegevoegde waarde. De ABUCO-directie wil duurzaam inzetbare, productieve en betrokken mensen in dienst kunnen nemen en houden om zich in de concurrentiestrijd te kunnen handhaven als de “No. 1 in High Strength Steel”. ABUCO biedt haar werknemers middelen om te werken aan hun gezondheid, groei en ontwikkeling.

Verantwoordelijkheden
De ABUCO-directie vindt dat het de verantwoordelijkheid van de werknemers is om inzetbaar te blijven. De werknemers begrijpen dit. Ze voelen zich verantwoordelijk voor hun inzetbaarheid en zijn bereid hierin te investeren. Ze verwachten wel steun van de directie voor het op peil houden van hun kennis en vaardigheden en het bevorderen van hun gezondheid, persoonlijke groei en tevredenheid met een goede werkprivébalans. Het beoogde resultaat is toename van betrokkenheid, productiviteit en werkplezier bij de werknemers en continue verbetering van de bedrijfsprestaties van ABUCO.

Leer- en ontwikkelcultuur
Leidinggevenden spelen een stimulerende rol. Zij bespreken met de werknemers hoe ze aan hun inzetbaarheid en de bedrijfsprestaties kunnen bijdragen. Om de kwaliteit, leverprestatie, kosten en risicohantering te verbeteren spreken zij over het werk, de organisatie en de bedrijfsvoering. Een gestructureerde dialoog over de voortgang en resultaten qua risico’s, kansen, doelen, competenties, ideeën en wat er nodig is bevordert een leer -en ontwikkelcultuur bij leiding en werknemers. De bedrijfscultuur en –structuur gaan zich ook in deze lijn ontwikkelen. Cultuur betreft gedrag, waarden en normen. Structuur betreft de inrichting en samenhang van de bedrijfsprocessen en de organisatie. Aandachtspunten kunnen zijn: ambities, drijfveren, talenten, houding en gedrag, rolinvulling, taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden, samenwerking, communicatie, overleg, besluitvorming. De opgedane inzichten worden waar nuttig en nodig breder in het toolbox- en/of MT-overleg besproken en waar gewenst door vertaald en geborgd in het personeelsbeleid en de planning, werving, selectie.

Europees Sociaal Fonds
Het Europees Sociaal Fonds geeft subsidie voor projecten gericht op duurzame inzetbaarheid, die gericht zijn op het gezond, competent, gemotiveerd en productief werken van werkenden van hun indiensttreding tot aan pensionering, mits de werknemers actief en aantoonbaar betrokken worden.

Bedrijfskundige assistentie
Bij haar ambitie om toonaangevend te zijn werkt ABUCO samen met Tuman BedrijfsAdvies voor het versnellen van BedrijfsOntwikkeling, PrestatieVerbetering en ProbleemOplossing in co-creatie. «

Tuman BedrijfsAdvies helpt ondernemers in industrie, techniek en bouw, die vooruit willen. Mogelijke doelen hierbij: bedrijfscontinuïteit, verdienvermogen, professionalisering, groei, bedrijfsoverdracht.

TUMAN BEDRIJFSADVIES – www.tuman.nl