Gepubliceerd op 18 september 2018

Geen teruggave van BTW?

Zorg voor een juiste en tijdige aangifte

Iedere ondernemer voor de omzetbelasting dient per tijdvak aangifte te doen. Indien het gaat om een kwartaalverplichting, betekent dat voor de periode januari tot en met maart dat uiterlijk op 30 april van dat jaar aangifte moet zijn gedaan. Iedere adviseur of accountant geven wij in de praktijk mee geen aangifte te doen naar een geschat bedrag of tot nihil, indien de administratie nog niet is aangereikt of volledig is bijgewerkt. Doet een adviseur of accountant dat wel dan maakt deze zich mogelijk schuldig aan een strafbaar feit zoals het opzettelijk doen van een onjuiste aangifte, een delict waarop niet mis te verstane straffen staan. Bovendien is de aanpak van meewerkende adviseurs en accountants aangescherpt en kan naast strafrechtelijke vervolging ook beboeting plaatsvinden, zelfs vanwege grove schuld.

Bij recht op een teruggaaf is de juist- en tijdigheid nog meer geboden

Indien de ondernemer ook zelf geen aangifte doet, kan deze wel bedrogen uitkomen indien feitelijk recht bestaat op een teruggaaf over dat tijdvak. Op 21 augustus 2018 deed Rechtbank Noord-Nederland een uitspraak, waarbij (mogelijk) feitelijk recht bestond op een teruggaaf. Die ondernemer had geen aangifte gedaan over het eerste kwartaal van 2017. Hij ontving om die reden een maand nadat uiterlijk aangifte had moeten zijn gedaan een naheffingsaanslag naar een geschat verschuldigd bedrag van € 250. De ondernemer diende alsnog een aangifte in met een verzoek om teruggaaf van meer dan € 250.000 in verband met recht op (voor)aftrek. De aangifte werd als bezwaar tegen de naheffingsaanslag aangemerkt. De inspecteur verminderde de aanslag tot nihil. Hij verleende echter geen teruggaaf. De ondernemer staat dan met lege handen. Een verzoek om teruggaaf moet namelijk ook binnen de aanslagtermijn worden gedaan, wil dit als verzoek worden aangemerkt waarop middels een voor bezwaar vatbare beschikking moet worden beslist.

Ambtshalve beslissing niet in rechte afdwingbaar

De inspecteur heeft in deze zaak ambtshalve op het verzoek om teruggaaf beslist. De teruggaaf is niet gehonoreerd. Deze beslissing is niet voor bezwaar of beroep vatbaar. Dat betekent dat hiertegen niet in rechte kan worden opgekomen.

De Nationale ombudsman

In de uitspraak is slechts terug te vinden dat de inspecteur heeft gesteld geen aanleiding te zien een teruggaaf te verlenen. Indien er daadwerkelijk recht bestaat op aftrek, komt dit wrang voor. Nu de wet niet in mogelijkheden voorziet (anders dan voor de inkomstenbelasting) om tegen een ambtshalve beslissing op te komen, resteert in dit geval geen andere weg dan zich tot de Nationale ombudsman te wenden. Het komt immers niet behoorlijk voor (als gedraging) om geen teruggaaf te verlenen indien daartoe feitelijk wel recht zou hebben bestaan en de vijfjaarstermijn na einde jaar nog niet is verstreken. De Nationale ombudsman heeft weleens een dergelijke opdracht meegegeven aan de Belastingdienst, maar een uitspraak of beter gezegd rapport van de Nationale ombudsman levert geen afdwingbaar recht op.

Voorkom dat u afhankelijk bent van de welwillendheid van de inspecteur. Zorg dat uw administratie op tijd in orde is en tijdig aangifte kan worden gedaan. Termijnen kunnen immers fataal zijn.

De Haas Advocaten Rotterdam
Mr. Priscilla de Haas

dehaas@dehaasadvocaten.nl
www.dehaasadvocaten.nl

Onze partners