Gepubliceerd op 9 maart 2018

Kijk kritisch naar uw WOZ aanslag!

Elk jaar stelt de gemeente de WOZ-waarde van uw onroerende zaken vast. De WOZ-beschikking van dit jaar is gebaseerd op de waarde per 1 januari 2017.

De WOZ-waarde is voor veel belastingen van belang:

 • onroerende zaakbelasting;
 • afschrijvingspotentieel bedrijfsgebouwen;
 • eigenwoningforfait;
 • waardering woningen in box 3;
 • waterschapsbelasting;
 • gemeentelijke heffingen;
 • erf- en schenkbelasting.

Het is daarom verstandig de WOZ-beschikking kritisch te bekijken. Voor een goede beoordeling is het raadzaam om het onderliggende taxatieverslag op te vragen. Met DigiD kunt u bij de meeste gemeenten het taxatieverslag online opvragen via het gemeentelijk loket.

Bij de beoordeling van de beschikking en het taxatieverslag moet gedacht worden aan de volgende zaken:

 • Zijn de gegevens correct (bouwjaar, oppervlakte, bouwmaterialen, aanwezige gebouwen etc.) ?
 • Is er voldoende rekening gehouden met waardedrukkende factoren, zoals achterstallig onderhoud, aanwezigheid van asbest, ligging en gebruiksbeperkingen ?
 • Is rekening gehouden met de slechte verkoopbaarheid van bedrijven in een sector met een slechte marktsituatie ?
 • Zijn de genoemde vergelijkbare objecten ook daadwerkelijk vergelijkbaar of beschikt u over informatie over andere vergelijkbare objecten ?
 • Heeft de gemeente rekening gehouden met de vrijgestelde objecten, zoals bijvoorbeeld de vrijstelling voor bedrijfsmatige geëxploiteerde landbouwgronden ?

Als u van mening bent dat de vastgestelde WOZ-waarde te hoog is, dan dient u binnen zes weken na dagtekening van de beschikking bezwaar maken. Het is raadzaam om een deskundige in te schakelen voor het indienen van uw bezwaarschrift. In de markt zijn partijen actief die op basis van no-cure no-pay aanbieden een bezwaarschrift voor u in te dienen. Leidt het bezwaarschrift tot een correctie van de aanslag, dan heeft u recht op een kostenvergoeding.

www.oovb.nl