Gepubliceerd op 3 september 2018

De juiste rechtsvormkeuze; blijft altijd actueel

Rechtsvormen in Nederland

 

Civielrechtelijk

Ondernemingen in Nederland worden meestal gedreven in de vorm van een eenmanszaak, vennootschap onder firma/maatschap onder of een bv/nv. Deze rechtsvormen verschillen niet alleen civielrechtelijk fors van elkaar, maar ook op fiscaal gebied.

Bij een eenmanszaak is er één ondernemer voor wiens rekening de onderneming gedreven wordt, daarop ziet het woord “eenmanszaak”. Dat wil niet zeggen dat deze ondernemer geen personeel kan hebben. Een vennootschap onder firma, en ook een maatschap, komen op veel gebieden overeen met een eenmanszaak, maar er zijn bij deze rechtsvormen meerdere ondernemers die samenwerken.

Het belangrijkste civielrechtelijke kenmerk is, dat bij een eenmanszaak, een vennootschap onder firma en een maatschap de ondernemers in privé aansprakelijk zijn voor schulden.

Bij bv’s/nv’s is dat anders, de aandeelhouder is niet aansprakelijk voor schulden van de bv/nv. Als de aandeelhouder ook bestuurder is kan hij/zij wel aansprakelijk zijn in geval van onbehoorlijk bestuur, maar als hoofdregel geldt dat de bv/nv. failliet kan gaan zonder dat de aandeelhouder failliet gaat.

Fiscaalrechtelijk

Bij een eenmanszaak en de vennootschap onder firma/maatschap wordt de ondernemer zelf belast voor de winst die gerealiseerd wordt. Door het bestaan van fiscale faciliteiten zoals de ondernemersaftrek, de MKB-winstvrijstelling en willekeurige afschrijving kan een ondernemer, zeker als hij/zij startend ondernemer is, een zeer aantrekkelijke fiscale situatie realiseren. Tot een winst van ongeveer € 27.000 is daardoor geen inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen verschuldigd.

Wanneer de ondernemer startend ondernemer is kan nog een veel hoger inkomen gerealiseerd worden zonder heffing van inkomstenbelasting/premies volksverzekeringen. Bedenk daarbij dat een aandeelhouder die de bv/nv liquideert en vervolgens een eenmanszaak start in veel gevallen ook als startend ondernemer kwalificeert. Zeker als dat gebeurt vlak voor forse investeringen kan een enorm fiscaal voordeel ontstaan. Ook een echtgenoot/echtgenote die toetreedt tot de onderneming van zijn/haar echtgeno(o)t(e) kwalificeert in veel gevallen als startend ondernemer.

Het hoogste tarief in de inkomstenbelasting bedraagt 52%, maar is effectief vaak lager door de diverse fiscale faciliteiten.

De belastingheffing over de winst van een bv/nv vindt plaats bij deze vennootschap zelf in de vorm van vennootschapsbelasting die minimaal 20% bedraagt en maximaal 25%. De winst die resteert wordt belast met 25% als de bv/nv deze winst uitkeert aan de aandeelhouder.

Met name bij de hoge winsten die gereserveerd worden voor investeringen of aflossingen is een bv/nv geschikt omdat de belastingheffing dan in eerst instantie “slechts” 20%/25% is en niet 52% zoals bij een eenmanszaak of vennootschap onder firma/maatschap (bij hoge winsten).

Advies

Of de gekozen rechtsvorm nog steeds de juiste is dient periodiek getoetst te worden. Wij beschikken daarvoor over een rekenmodel. Onder andere bij dalende /stijgende winsten, forse investeringen, en bedrijfsopvolging is (tijdig) aandacht nodig voor de rechtsvorm. In veel gevallen kan (mits juist begeleid) zonder fiscale heffingen “gewisseld” worden van rechtsvorm, vaak met terugwerkende kracht.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van onze specialisten.

     

mr. F.A. Provoost RB          mr. P.A. Bevelander

www.weazuidwest.nl
info@weazuidwest.nl