Gepubliceerd op 15 december 2016

Actieve verzuimbegeleiding nog mogelijk door privacywetgeving?

actieve-verzuimbegeleiding-nog-mogelijk-door-privacywetgevingVan werkgevers wordt verwacht dat zij werken aan duurzame inzetbaarheid van hun werknemers. Onderdeel hiervan is het voorkomen en begeleiden van verzuim en re-integratie. Hoe ga je de dialoog aan met de werknemer zonder de privacyregels te schenden?

Begin 2016 heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) de beleidsregels ‘De zieke werknemer- verwerking persoonsgegevens van zieke werknemers’ gepubliceerd. De AP zegt hierin letterlijk: “De werkgever mag in principe geen andere gegevens over de gezondheid verwerken dan de volgende:
- Telefoonnummer en verpleegadres
- Vermoedelijke duur van het verzuim
- Lopende afspraken en werkzaamheden
- Valt werknemer onder het vangnet (maar niet onder welke)
- Houdt ziekte verband met een arbeidsongeval
- Is er sprake van een (verkeers)ongeval met een aansprakelijke derde (regresmogelijkheid)
Andere vragen dan bovenstaande mogen niet door de werkgever worden gesteld, ook niet 
met toestemming van de werknemer.”
Zo is het, volgens de AP, niet toegestaan om te vragen naar functionele beperkingen en arbeidsmogelijkheden. Dit is voorbehouden aan de bedrijfsarts.

Communicatie

Maar kun je op basis van bovenstaande vragen nog wel afspraken maken over werkhervatting wanneer je niet over arbeidsmogelijkheden mag praten? Tenslotte kun je als werkgever verzuim alleen onder controle houden wanneer je met de werknemer in gesprek gaat. Een werkgever die open met zijn werknemer communiceert, is volgens de beleidsregels fout bezig. Opvallend hierbij is dat de overheid een dubbel signaal uitzend. Waar verschillende campagnes juist een actieve dialoog tussen werkgever en werknemer stimuleert, wordt door een overheidsinstantie deze dialoog tot verboden gebied verklaard.

De rol van de bedrijfsarts


‘Moet ik dan voor iedere zieke medewerker direct de bedrijfsarts inschakelen?’ Een snelle interventie bij verzuim is zeker aan te bevelen maar dit hoeft niet te betekenen dat altijd direct een bedrijfsarts moet worden ingezet. Een actieve en betrokken arbodienst is daarbij van essentieel belang. Zorg daarom dat uw arbodienst goed op de hoogte is van de ins & outs van uw organisatie zodat de bedrijfsarts in zijn beoordeling van arbeidsmogelijkheden rekening kan houden met uw specifieke situatie. Een multidisciplinaire samenwerking tussen bedrijfsarts, casemanager en werkgever voorkomt dat verzuim onnodig wordt gemedicaliseerd waardoor uw werknemer snel kan terugkeren in zijn eigen of aangepaste functie. De bedrijfsarts mag geen mededelingen doen over de aard en inhoud van een medisch probleem of privéomstandigheden van de werknemer, maar wel mag hij adviseren over de mate van arbeidsongeschiktheid, de verwachte verzuimduur en eventuele aanpassingen die werkhervatting mogelijk maken. Dit kan hij alleen wanneer hij goed is geïnformeerd.

Advies Summit Health &Business


Wat kun je als werkgever nog meer doen? Stel goed verzuimbeleid op en betrek je medewerkers hierbij. Wanneer men het gevoel heeft serieus genomen te worden, creëert dit een groter draagvlak. Maak niet alleen vitaliteit en duurzame inzetbaarheid een vast onderdeel van functioneringsgesprekken, maar ook preventie en verzuim en laat werknemers zelf meedenken over oplossingen. Verzuimbegeleiding is een vak apart! Laat u daarom goed informeren. Zoekt u een arbodienst die samen met u werk maakt van verzuim en preventie neem dan contact op met Michèle van den Bijllaardt van Summit Health & Business, tel. 0174 – 54 03 87. «

www.summithealthbusiness.nl