Gepubliceerd op 20 oktober 2020

Hèt moment voor het vormgeven van energiebeleid

De aandacht voor klimaatverandering neemt toe. Wereldleiders maken afspraken om de uitstoot van broeikasgassen te reduceren tot nagenoeg nul in 2050. De EU, onder aanvoering van Frans Timmermans, werkt aan een ‘Green Deal’ waarmee Europa het eerste klimaat neutrale continent moet worden. Er is een noodzakelijk proces in gang gezet waar iedereen iets mee zal moeten. De afspraken klinken soms nog wat vaag en de acties kennen nog onzekerheden, maar er zijn ruim voldoende aanknopingspunten om zelf een goede en tijdige start te maken met energiebeleid.

Op 28 juni 2019 is het klimaatakkoord gepresenteerd door de Nederlandse Overheid. Dit klimaatakkoord heeft als doel om de CO2-emissies in 2030 met 49% te reduceren ten opzichte van 1990. De verwachting is dat de Green Deal vanuit de Europese Unie de lat nog iets hoger legt waardoor een CO2 reductie van 55% in 2030 noodzakelijk is.

U als ondernemer ontkomt er niet aan om ook naar uw eigen bedrijfsvoering te kijken. Hoe eerder u begint hoe meer u zelf de regie houdt. Een vroege start geeft u tevens de ruimte om uit te voeren maatregelen op een slimme manier in te delen binnen de huidige meerjarenonderhoudsplannen waardoor de kosten beperkter zijn.

Om tijdig in te kunnen spelen op de kansen die zich voordoen op het gebied van energiebesparing en hernieuwbare opwekking is het goed om als bedrijf vooruit te lopen op het minimale niveau gesteld vanuit de overheid. Voor het bepalen van uw doelstelling maakt u zich een voorstelling van welke rol uw onderneming wil spelen in de toekomstige markt. Vraag uzelf ook af in hoeverre duurzaamheid een relevant thema wordt voor uw afnemers. Hoe kunt u vervolgens voldoen aan die relevantie?

De aanpak

Encon heeft een praktische methodiek ontwikkeld waarmee je als (industriële) onderneming regie houdt over je eigen energiebeleid. De gedachte achter de methodiek is uitgewerkt in de Encon Circle©.

In de Encon Circle© zijn de doelstellingen in de tijd uitgezet met daarbij het continu voortdurende proces om deze doelstelling te behalen. De ondergrens van uw doelstellingen bepaalt de overheid. U doet er verstandig aan uw doelstellingen goed vast te leggen in een energiebeleid waardoor het duidelijk is binnen welke kaders keuzes gemaakt kunnen worden. Tevens wordt het energiebeleid dan onderschreven door het management.

Het stellen van doelstellingen is één ding. Maar waar staat u nu eigenlijk? En later in het proces?

Uw huidige positie is te bepalen aan de hand van een energieaudit. Dit kan een verplicht EED-audit zijn of een energieaudit op eigen initiatief. Met de uitkomsten is het mogelijk om scenario’s met maatregelen te simuleren om de doelstellingen te concretiseren. Met dit inzicht is de stap te maken richting uitvoering van maatregelen en de interne borging van het proces. Belangrijk hierbij is om te redeneren vanuit de eindsituatie met aandacht voor de onderlinge samenhang tussen maatregelen. Door nu te starten met deze acties ontstaat inzicht in de handelingen op de korte en lange termijn en speelt u makkelijker in op subsidiekansen, regionale samenwerkingsverbanden, omgang met vervangingsmomenten, huisvestingsvraagstukken etc.

Om te zorgen dat het niet alleen bij plannen blijft is het belangrijk om een verantwoordelijke binnen uw organisatie te hebben die zorgdraagt voor de uitvoer van de plannen. Encon staat u als expert bij met het plannen en realiseren van duurzame energietechnieken en hernieuwbare energieopwekking.

Rik Janssen

Senior Energie Consultant
Telefoon 088 – 111 06 00
Mobiel 06 – 38 31 99 83
E-mail rik.janssen@encon-energy.nl
www.encon-energy.nl

Onze partners