Gepubliceerd op 10 december 2018

Samen maken we de toekomst

Steeds meer partijen werken met ons samen om nieuwe vastgoedoplossingen te bedenken en zo het verschil in onze sector te maken. Oplossingen die aansluiten op de behoeften van de klant, een urgentie invullen, risico’s minimaliseren en dus echt waarde blijven toevoegen. Want uiteindelijk is dat de reden dat we continu blijven innoveren. In het door Nederland ondertekende klimaatakkoord van Parijs is vastgelegd dat 100% van de energievoorziening in Nederland in 2050 duurzaam moet zijn. Achterliggende gedachte bij het klimaatakkoord is vermindering van de uitstoot van broeikasgas. Dat kan door minder afhankelijk te worden van fossiele en eindige energiebronnen als olie en gas. Energietransitie naar schone en hernieuwbare energiebronnen als wind, zon en geothermie is dus van groot belang.

Vastgoedkapitaal inzetten voor hoger economisch en maatschappelijk rendement
Vastgoed biedt kansen om de vele kabinetsdoelstellingen op het terrein van werken, wonen, duurzaamheid en circulaire economie te kunnen vervullen. Dat vereist dat de overheid op zorgvuldige wijze omgaat met de vastgoedposities die in de loop van vele decennia zijn opgebouwd. Zowel financieel als maatschappelijk. Vastgoed eigenaren, ontwikkelaars en bouwers hebben dus een stevige positie om een belangrijke rol te kunnen spelen bij de realisatie van de ambities uit het regeerakkoord. Vanuit de Rijksoverheid is de nadrukkelijke wens uitgesproken om samen met provincies, gemeenten en private partijen coalities te vormen om slimme combinaties te kunnen maken. Door deze slimme combinaties kan bijvoorbeeld het Rijkvastgoedbederijf concreet invulling geven aan haar maatschappelijke doelen en een optimaal financieel rendement op haar vastgoed realiseren.

Missie Building Holland (re) Building the Future
Building Holland gelooft dat het belang van waarde creatie voor mens en maatschappij alleen maar toeneemt. En dat partijen in deze markt kunnen excelleren maar dat vraagt focus op hun kern en integrale verbinding met andere marktpartijen om branche brede vraagstukken op te lossen en kansen te creëren.


Er ligt de komende twee decennia een enorme opgave op het bord van de bouw en vastgoedsector.

Denk alleen al aan het oplossen van het energievraagstuk (het realiseren van aardgas loze wijken bijvoorbeeld)  van de gebouwde omgeving, CO2 reductie (regeerakkoord) of de mogelijke problemen die ontstaan door grondstoffen schaarste (materialenpaspoort). Al een aantal jaren is daarom ons motto (Re) Building the Future. Het bouwen van een toekomst in samenwerking met innovatieve partners die zoeken naar maximale waarde voor eigenaren en gebruikers van vastgoed. Belangrijke ontwikkelingen hierbij zijn onder andere: Circulariteit, Energietransitie, (Technologische) Innovaties en Digitalisering.

Waarom Building Holland
Building Holland is in staat verbindingen te leggen tussen opdrachtgevers, gebruikers, ontwerpers en innovators het podium te bieden aan de koplopers en het platform zijn voor de snelle volgers. Innovaties tot stand brengen is namelijk de eerste stap. De maatschappelijke en business impact zal pas merkbaar zijn bij een succesvolle marktintroductie. Innovatie vraagt om het innemen van andere rollen door bestaande partijen. Hierbij is langdurige verbinding met netwerkpartners van groot belang. Ook het delen van een gezamenlijke toekomstvisie is daarbij essentieel.

Building Holland is daarbij faciliterend. Als platform weten we als geen ander welke vraagstukken er leven in de sector. De Building Holland nieuwsbrief speelt hier wekelijks op in.

Aanmelden Nieuwsbrief

We verbinden partijen om te komen tot innovatieve concepten en samenwerkingsvormen. Ons netwerk vormt daarbij enerzijds het podium voor succesvolle marktintroducties en is anderzijds de plek waar de toekomst van de bouw en vastgoedsector een gezicht krijgt. De plek waar voor bezoekers en lezers de puzzelstukjes in elkaar vallen met een zichtbaar handelingsperspectief. Het resultaat is een toonaangevend netwerk van participanten, leden en bezoekers waarmee u waardevolle lange termijn relaties kunt creëren.

Graag tot ziens op building Holland 2019!