Algemene voorwaarden Smart Business Publishers Online B.V.

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 

 1. Smart Business Publishers Online B.V. gevestigd te Drachten (Morra 2-41, 9204 KH Drachten), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden onder nummer 64107760.
 2. Opdrachtgever: iedere (rechts)persoon die met Smart Business Publishers Online B.V. een overeenkomst heeft afgesloten.
 3. Overeenkomst: een schriftelijk aanbod en aanvaarding van een opdracht tussen opdrachtgever en Smart Business Publishers Online B.V..
 4. Verschijningsdatum:het moment waarop de afgesproken communicatie uitingen voortkomend uit een overeenkomst worden gepubliceerd.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, plaatsingsopdrachten, overeenkomsten, leveringen en diensten van Smart Business Publishers Online B.V. alsmede aan direct of indirect gelieerde ondernemingen.
 2. Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van degenen, zowel in dienst bij Smart Business Publishers Online B.V. als derden, voor wier handelen dan wel nalaten Smart Business Publishers Online B.V. aansprakelijk kan zijn. Derden kunnen jegens de opdrachtgever een rechtstreeks beroep doen op eventuele beperkingen van de aansprakelijkheid zoals opgenomen in de algemene voorwaarden van Smart Business Publishers Online B.V.
 3. Indien opdrachtgever gebruik wenst te maken van gewijzigde of aanvullende voorwaarden, dan zullen deze uitsluitend na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Smart Business Publishers Online B.V. van toepassing zijn.
 4. Smart Business Publishers Online B.V. is gerechtigd deze algemene voorwaarden op ieder moment te wijzigen. De toepassing van alle voorgaande algemene voorwaarden komt daarmee te vervallen.

Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst

 1. Alle door Smart Business Publishers Online B.V. uitgebrachte aanbiedingen en offertes zijn herroepelijk en worden vrijblijvend gedaan, tenzij schriftelijk anders vermeld. In het verleden gegeven kortingen kunnen nimmer aanspraak geven voor een korting bij nieuwe opdrachten.
 2. Een overeenkomst met de opdrachtgever komt pas tot stand als deze schriftelijk en door beide partijen is bevestigd. Eventueel later gemaakte afspraken zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn bevestigd.
 3. Een samengestelde aanbieding of offerte verplicht Smart Business Publishers Online B.V. niet tot het uitvoeren van een deel van de overeenkomst tegen een evenredig deel van de prijs.

Artikel 4 Aanlevering door opdrachtgever

 1. De opdrachtgever dient de benodigde informatie en/of materialen uiterlijk 15 werkdagen voor de geplande verschijningsdatum aan te leveren, conform de aanleverspecificaties van Smart Business Publishers Online B.V.
 2. Indien opdrachtgever niet tijdig of niet conform aanleverspecificaties aanlevert is Smart Business Publishers Online B.V. gerechtigd om af te zien van plaatsing, zulks onverminderd de verplichting van opdrachtgever om de overeengekomen vergoeding binnen de afgesproken betalingstermijn te voldoen.
 3. Smart Business Publishers Online B.V. is in geen enkel opzicht aansprakelijk voor overschrijding van de geplande verschijningsdatum. Overschrijding van de geplande verschijningsdatum verplicht Smart Business Publishers Online B.V. niet tot enige vergoeding en geeft de opdrachtgever niet het recht de overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden.
 4. Smart Business Publishers Online B.V. mag vertrouwen op de juistheid, toelaatbaarheid en volledigheid van de gegevens zoals door opdrachtgever verstrekt. Voor eventuele schade ontstaan als direct of indirect gevolg van onjuistheden, ontoelaatbaarheden en onvolledigheden in het communicatiemateriaal (advertenties, reportages, magazines, brochures e.d.), zal zowel jegens Smart Business Publishers Online B.V. als jegens derden, uitsluitend opdrachtgever aansprakelijk zijn. Smart Business Publishers Online B.V. draagt ter zake van (de publicatie van) het communicatiemateriaal geen enkele verantwoordelijkheid, noch voor de vorm, noch voor de inhoud.
 5. Indien er door opdrachtgever niet voor de afgesproken verschijningsdatum materiaal wordt aangeleverd, dan behoud Smart Business Publishers Online B.V. het recht om alsnog de order te factureren. Niet aanleveren betekent niet dat de factuurdatum wordt opgeschort.

Artikel 5 Levering door Smart Business Publishers Online B.V.

 1. Smart Business Publishers Online B.V. behoudt zich het recht voor om voor het uit kunnen voeren van de overeenkomst niet bij haar in dienst zijnde derden in te schakelen.
 2. Indien opdrachtgever binnen de overeengekomen periode, zoals genoemd in de overeenkomst, geen gebruik pleegt te maken van overeengekomen diensten, vervalt het recht hierop. Zulks onverminderd de verplichting van opdrachtgever om de overeengekomen vergoeding binnen de overeengekomen betalingstermijn te voldoen.
 3. Klachten worden alleen in behandeling genomen indien deze binnen acht dagen na factuurdatum zijn ingediend via klantenservice@ondernemersbelang.nl.
 4. Eventuele compensatie bij afhandeling van klachten vindt enkel plaats door middel van (her)publicatie. Financiële compensatie is niet mogelijk.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

 1. Smart Business Publishers Online B.V. is niet aansprakelijk voor enige indirecte schade, bijvoorbeeld winstderving of andere gevolgschade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een overeenkomst, tenzij in geval van opzet of grove schuld harerzijds.
 2. In geval van bewezen opzet of grove schuld is de aansprakelijkheid van Smart Business Publishers Online B.V. steeds beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.

Artikel 7 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van Smart Business Publishers Online B.V. onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van verplichtingen jegens opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd waardoor de nakoming van verplichtingen in redelijkheid niet van Smart Business Publishers Online B.V. kan worden verlangd.
 2. Smart Business Publishers Online B.V. is niet aansprakelijk voor acties door derden, zoals het hacken, klonen en misbruiken van onze website.

 

Artikel 8 Beëindiging

 1. Smart Business Publishers Online B.V. is gerechtigd zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang en zonder tot enigerlei vergoeding van schade, kosten en rente aan de opdrachtgever en/of derden gehouden te zijn, de overeenkomst met de opdrachtgever door een enkele mededeling aan de opdrachtgever en/of staking van de uitvoering van de opdracht geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

Artikel 9 Intellectuele eigendomsrechten

 1. De opdrachtgever garandeert door het verstrekken van een opdracht tot reproductie of verveelvoudiging dat er geen inbreuk wordt gemaakt op het auteursrecht of recht van intellectuele eigendom van derden. De opdrachtgever vrijwaart Smart Business Publishers Online B.V., zowel in als buiten rechte, voor alle (vermeende) aanspraken die derden jegens Smart Business Publishers Online B.V. menen te hebben.
 2. Smart Business Publishers Online B.V. behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot producten die  door Smart Business Publishers Online B.V vervaardigd, gebruikt en/of ontwikkeld zijn in het kader van de uitvoering van de opdracht en ten aanzien waarvan Smart Business Publishers Online B.V. de auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom heeft of geldend kan maken zoals kopij, ontwerpen, foto’s e.d.
 3. Het is de opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, zoals in het voorgaande lid bedoeld, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren en/of te exploiteren. Verveelvoudiging, openbaarmaking en/of exploitatie is slechts na verkregen schriftelijke toestemming van Smart Business Publishers Online B.V. toegestaan.
 4. Bij overtreding van dit artikel verbeurt opdrachtgever ten gunste van Smart Business Publishers Online B.V. een onmiddellijk, zonder sommatie of ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst, opeisbare boete van € 2.500,- voor elke overtreding, vermeerderd met € 250,- voor elke dag gedurende de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Smart Business Publishers Online B.V. om in plaats van deze boete volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 10 Betaling

 1. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere door de overheid opgelegde heffingen, tenzij anders aangegeven.
 2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient opdrachtgever door Smart Business Publishers Online B.V. verzonden facturen binnen veertien dagen na factuurdatum te betalen.
 3. Smart Business Publishers Online B.V. is te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling dan wel zekerheid voor betaling te vorderen, aan welke vordering opdrachtgever onverwijld dient te voldoen.
 4. Indien geen betaling plaatsvindt op het in lid 2 bedoelde tijdstip, is de opdrachtgever zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim en is vanaf dat tijdstip een administratieve kostenvergoeding van € 18,50 verschuldigd.
 5. Alle overige kosten van invordering (zowel in of buiten rechte) van het door de opdrachtgever verschuldigde zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 6. Indien de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen met betrekking tot enige termijn niet, niet tijdig en/of niet volledig nakomt, zullen – onverminderd het bepaalde in het voorgaande lid – alle toekomstige termijnvergoedingen voor de resterende looptijd van de overeenkomst ineens direct opeisbaar zijn.
 7. Iedere factuur wordt geacht juist te zijn, tenzij de opdrachtgever binnen acht dagen na factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd daartegen heeft geprotesteerd via klantenservice@ondernemersbelang.nl(zie ook artikel 5.4). Reclamatie van de (hoogte van de) factuur schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.
 8. In geval van te late betaling is Smart Business Publishers Online B.V. gerechtigd haar verbintenissen uit hoofde van de overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk buitengerechtelijk te ontbinden alsmede van de opdrachtgever volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 11 Overdracht derden

 1. Smart Business Publishers Online B.V. is te allen tijde gerechtigd de uit de met haar aangegane overeenkomsten voortvloeiende rechten en/of verplichtingen aan derden over te dragen.

Artikel 12 Overige bepalingen

 1. In het geval enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig of onverbindend zal blijken, zullen de overige bepalingen daardoor niet worden aangetast en onverminderd van kracht blijven.
 2. Smart Business Publishers Online B.V. is gemachtigd de opdrachtgever in te schrijven voor de nieuwsbrief indien deze partij één of meerdere producten heeft afgenomen.

Artikel 13 Toepasselijk recht

 1. Op alle met Smart Business Publishers Online B.V. aangegane overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen uit de met Smart Business Publishers Online B.V. aangegane overeenkomsten voortvloeiende, zullen ter beslechting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Groningen. Echter in afwijking hiervan behoudt Smart Business Publishers Online B.V. zich uitdrukkelijk het recht voor om een derde te dagen voor de bevoegde rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Smart Business Publishers Online B.V.