Wat is de Circulaire Economie?

23 november 2016 13:24

Wat is de Circulaire Economie?

artikel1

De Circulaire Economie streeft naar het sluiten van kringlopen. Producten en materialen worden hergebruikt; grondstoffen behouden zo veel en zo lang mogelijk hun waarde. Dit brengt nieuwe ondernemingskansen met zich mee zoals nieuwe vormen van samenwerking, nieuwe markten en innovatie van producten en diensten.

Circulair is meer dan recyclen. Bij recycling is het doel afval opnieuw in te zetten. Bij circulair ondernemen is het doel afval te minimaliseren. Dit betekent dat in de hele keten veranderingen moeten plaatsvinden.

De circulaire economie in Nederland

Nederland is hard op weg naar een circulaire economie (CE). Dat is een goede zaak, maar er is nog veel te doen. Want tussen de huidige praktijk van lineair organiseren, naar circulair organiseren gaapt nog een flink gat.

Eind september is het Rijksbreed Programma Circulaire Economie gelanceerd. Daarin worden voor Nederland de contouren geschetst voor een transitie naar de circulaire economie. Die ambitie moet omstreeks 2050 gerealiseerd zijn.

De circulaire economie in het MKB

Op lokaal en regionaal niveau zijn er vele initiatieven op het gebied van de circulaire economie. Zo vond er in het voorjaar, in de provincies Gelderland en Overijssel, een onderzoek plaats naar de ontwikkeling van de circulaire economie bij (MKB-)bedrijven.

Want wat doen bedrijven nu echt als ze circulair ondernemen? Wat zijn hun motieven, wat zijn de obstakels, welke nieuwe businessmodellen ontstaan er?

Het beeld dat opdoemt uit het regionale onderzoek is er een van een grote bereidheid bij bedrijven om na te denken over de invoering van circulaire principes. De ambities zijn vaak groot, maar er zijn ook nog veel obstakels. Ondanks de groeiende belangstelling, bevindt de feitelijke praktijk van het organiseren van de CE zich nog in de beginfase.

Daarom vindt er nu een landelijk vervolgonderzoek plaats. En u kunt meedoen!

Nieuwe kansen, nieuwe business modellen

Een circulaire economie betekent een radicale koerswijziging ten opzichte van de conventionele, lineaire economie. Deze laatste zal krimpen. De CE is een economie waarin maatschappelijke uitdagingen onderdeel worden van het ondernemen. Niet alleen materieel maar ook sociaal en ecologisch.

De CE vraagt om een transitie, om andere vormen van ondernemen en organiseren. Dit noodzaakt te komen tot een generatie nieuwe business modellen, gebaseerd op samenwerking en waardecreatietussen partijen in ketens en netwerken.

Zo samen met elkaar organiseren dwingt tot sociale en organisatorische innovatie. De CE brengt nieuwe ondernemingskansen met zich mee, niet alleen voor bedrijven, maar ook voor overheden, stichtingen, netwerkorganisaties en voor burgers.

Vraagstukken

In de nieuwe circulaire economie blijven nog een aantal lastige vraagstukken over.

Van competitiedenken naar andere manieren van samenwerken

Onze huidige economie is gebaseerd op competitiedenken. Circulair organiseren vraagt echter om intensief en echt anders samenwerken – alleen dan komt de kracht van circulariteit tot zijn recht. Dit betekent dat we op zoek moeten naar een andere manieren van samenwerken.

Waardecreatie

Bij circulair samenwerken wordt waardecreatie een inter-organisatorische opgave, een opgave tussen betrokken partijen. Jouw afval is immers mijn grondstof, maar ik voeg daar waarde aan toe, dus dat maakt jouw afval van grote waarde. Hoe we dit type waardecreatie onderling moeten wegen en verrekenen is bepaald niet helder.

Nieuwe Business Modellen

Dat betekent dat we met elkaar toe moeten naar een nieuwe generatie business modellen. Dat moeten modellen zijn die collectieve waardecreatie en het samen delen van die waarde mogelijk maken. Dat staat haaks op de bestaande generatie business modellen.

Aan deze vraagstukken moet echt gewerkt worden, wil de circulaire economie doorbreken. Daar wordt de komende maanden ook onderzoek naar gedaan waar u als ondernemer aan kunt deelnemen.

In deze special kunt u meer lezen over waardecreatie en nieuwe business modellen.

Landelijk onderzoek

De komende maanden wordt er onderzoek gedaan naar Business Modellen in de Circulaire Economie. Initiator is Prof. Jan Jonker van de Radboud Universiteit, in samenwerking met diverse partners uit het bedrijfsleven.

 U kunt daar aan meedoen: http://bit.ly/2dSu9S8

 Uw deelname draagt bij aan een beter beeld over de circulaire economie en wordt zeer op prijs gesteld!

terug

Reacties op dit artikel

Reactie plaatsen? Log in met uw account.

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten, analytische gegevens en marketing doeleinden. U vindt meer informatie in onze privacy statement.