Gepubliceerd op 17 juli 2017

Stel jouw concurrentiepositie veilig: neem het non-concurrentiebeding onder de loep

jan accountants

In de huidige markt wordt de kennis die jouw werknemers gedurende hun dienstverband in jouw bedrijf opdoen steeds belangrijker. Veel werkgevers willen dan ook voorkomen dat deze kennis wordt ingezet in een volgend dienstverband bij de concurrent.

Om jouw concurrentiepositie veilig te stellen kun je een aantal bepalingen in jouw arbeidsovereenkomsten opnemen. Ten eerste een geheimhoudingsbeding. Hiermee verplicht je jouw werknemers om gedurende en na afloop van hun dienstverband al hetgeen zij over jouw onderneming, producten, dienstverlening, klanten enz. te weten zijn gekomen geheim te houden. Het staat een werknemer echter wel vrij om zijn verbeterde kennis en ervaring in te zetten bij een volgende werkgever.

Ins- en outs
Een non-concurrentie- en/of relatiebeding kan uitkomst bieden om je bedrijf nog verder te beschermen. Een dergelijk beding kan altijd worden opgenomen in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. In een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is dit alleen toegestaan als sprake is van een zwaarwegend bedrijfsbelang. Bovendien moet dit zwaarwegende bedrijfsbelang in de overeenkomst worden gemotiveerd. Daarnaast moet tevens worden gemotiveerd waarom het opnemen van het beding in het specifieke geval van de werknemer en/of zijn functie noodzakelijk is. Ontbreekt een motivering, dan is het beding niet rechtsgeldig.

Schriftelijke overeenkomst
Daarnaast zal een non-concurrentie- en/of relatiebeding altijd schriftelijk moeten worden overeengekomen. Het is bovendien alleen toegestaan een dergelijk beding met een meerderjarige werknemer overeen te komen. Zelfs als je aan al het voorgaande hebt voldaan, heeft een werknemer altijd de bevoegdheid om de rechter te verzoeken het non-concurrentie- en/of relatiebeding te vernietigen. Hiervoor moet de werknemer onredelijk worden benadeeld door het beding. Om de kans op vernietiging te verkleinen is het aan te raden om het beding te beperken in:

  • -Geografische werking;
  • -Tijdsbestek;
  • -Type werkzaamheden die onder het beding vallen.

Daarnaast blijkt uit vaste rechtspraak dat een relatiebeding vaker in stand wordt gelaten dan een non-concurrentiebeding. Indien mogelijk is het dan ook raadzaam om beide bedingen in de arbeidsovereenkomst op te nemen.

Vernieuw het beding bij wijzigingen
Een ander punt van aandacht is dat een non-concurrentie- en/of relatiebeding zwaarder kan gaan drukken door een wijziging van de functie van de werknemer of een wijziging van de organisatie van de werkgever. Als de functie van een werknemer wijzigt of wanneer de onderneming van de werkgever groeit, door bijvoorbeeld een overname, dan is het aan te raden om een non-concurrentie- en/of relatiebeding opnieuw schriftelijk met de betreffende werknemers overeen te komen. Doe je dat niet, dan loop je het risico dat een rechter het beding achteraf toch vernietigd.

Heb je vragen over het non-concurrentbeding, neem dan contact op met één van de juristen van JAN© op telefoonnummer 088 – 220 22 00 of per mail: juristen@JAN.nl.