Bedrijventerreinen Haaglanden: visie 2022

De markt voor bedrijfskavels trekt aan. In 2010 was er nog sprake van stagnerende uitgiften, oplopende financiële tekorten en toenemende leegstand. Nu neemt het aantal geïnteresseerden dat zich meldt voor een kavel in rap tempo toe. Het is tijd voor een nieuw perspectief op bedrijvenlocaties in de regio.

Enkele gemeenten in de regio Haaglanden starten daarom in samenwerking met Ecorys een onderzoek naar de vraag-aanbodverhouding op de markt van bedrijfskavels. “We gaan in gesprek met diverse partijen om goed inzicht te krijgen in de vraag naar bedrijfslocaties. Er staan gesprekken gepland met mkb’ers, bouwers, beleggers en regionale samenwerkingsverbanden. Deze gegevens koppelen we aan kwantitatieve gegevens over zowel vraag als aanbod om tot een totaalbeeld te komen van de huidige markt”, aldus commercieel directeur Paul van Joolingen.

“Op basis hiervan maken we een prognose voor de komende vijf jaar. Deze wordt doorvertaald in nieuw beleid voor de huidige locaties en in aanbevelingen voor het inrichten van nieuwe bedrijventerreinen. Zo maken we ons sterk om ook in de toekomst ondernemers te kunnen voorzien in hun vestigings- of uitbreidingsvragen. Daarmee stimuleren we niet alleen de bedrijvigheid, maar ook de werkgelegenheid in de regio Haaglanden.”

Centraal loket voor bedrijfshuisvesting
Het blijkt een succes: de samenwerking van Den Haag, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp en Rijswijk. Voor ondernemers, ontwikkelaars en bouwers is het ideaal om één loket te hebben voor vestigingsvragen in de Haagse regio. “Onze adviseurs kennen de terreinen en geven onafhankelijk advies over de locatie die het beste bij hun wensen aansluit. Onder de vlag van Businesspark Haaglanden voeren we de regie over 80 hectare nieuw te realiseren bedrijventerrein.” In plaats van alle gemeenten te bellen, kunnen geïnteresseerden al zeven jaar bij dit loket terecht. Na het vinden van een locatie helpt Businesspark Haaglanden ondernemers door de gemeentelijke procedures. Zo kunnen ondernemers zich richten op waar ze het beste in zijn: ondernemen! «

Businesspark Haaglanden
www.businessparkhaaglanden.nl

Onze partners