De Maatschappij? Dat Ben Jij

De confrontatie met deze zin beoogt elk individu en elke organisatie zich ervan bewust te laten zijn dat zaken niet vanzelf gaan, maar dat eenieder zijn steentje bij moet dragen, en een eigen verantwoordelijkheid heeft aangaande zijn doen en laten, en zijn rol in de maatschappij. Vanuit een ideaalbeeld zou dan alles in de samenleving op rolletjes moeten lopen. Echter een ideale samenleving bestaat niet. Vandaar dat er sprake is van regels en wetten, en instanties welke op de naleving hiervan toezien.

Het goed functioneren van toezicht, en het transparant communiceren over de uitkomsten van toezicht bevordert het maatschappelijk vertrouwen van de deelnemers aan de maatschappij. Iedereen dus.
Vertrouwen is een essentieel element in het functioneren van de maatschappij, echter dit vertrouwen moet wel geborgd zijn. Toezicht werkt over het algemeen achteraf.

In het economisch verkeer, een belangrijk onderdeel van de maatschappij, is het “vertrouwensbegrip” niet altijd bruikbaar. Deelnemers aan het economisch verkeer verlangen hogere vormen van zekerheid. Anders kunnen zij geen beslissingen nemen, beleid maken of transacties aan gaan. Het is hier waar de openbare of maatschappelijke functie van de accountant om de hoek komt kijken. De accountant kan als, onafhankelijke partij, zekerheid verstrekken aan financiële verantwoordingen. Hij doet dit door het afgeven van een controleverklaring bij een verantwoording. De vorige zin bevat de begrippen “controleverklaring” en ”…bij een verantwoording”. Dit zijn belangrijke begrippen die wellicht enige uitleg vergen. Een controleverklaring is een verklaring van de accountant welke hij verstrekt nadat hij aan de hand van diepgaande controlewerkzaamheden tot de bevinding is gekomen dat het afgeven van een verklaring verantwoord is. De controleverklaring wordt altijd afgegeven bij een unieke financiële verantwoording, vaak een jaarrekening, en vormt daar mee één onverbrekelijk geheel. Met het afgeven van de controleverklaring verstrekt de accountant aan de gebruiker van de financiële verantwoording de zekerheid dat hetgeen in de financiële verantwoording is opgenomen deugt en betrouwbaar is. Kortom men kan aan de inhoud van de verantwoording vertrouwen ontlenen.

Ondernemingen van een zekere omvang dienen op grond van de wet hun jaarrekening te voorzien van een door een accountant af te geven controleverklaring, de zogenaamde wettelijke controle.
Het verschil tussen toezicht en controle is dan ook dat de controle vooraf plaats vindt, en toezicht over het algemeen achteraf.
Daarmee levert de accountant een belangrijke bijdrage aan het vertrouwen tussen partijen in het maatschappelijk verkeer.
Overigens, niet elke accountant is bevoegd een controleverklaring af te geven. De accountant dient te zijn ingeschreven in AFM register, en de accountantsorganisatie dient te beschikken over een door de AFM af te geven WTA vergunning.
Het aantal vergunninghoudende accountantskantoren daalt al enige jaren. Dit komt mede omdat deze accountantskantoren aan zeer hoge eisen moeten voldoen, en grote inspanningen moet leveren ten aanzien van de kwaliteit van werkzaamheden. Niet alle kantoren willen of kunnen dit.

De organisatie welke ik vertegenwoordig, Van der Meer Accountants, beschikt over een WTA vergunning, en is derhalve gemachtigd wettelijke en vrijwillige accountantscontroles uit te voeren. Over dit onderwerp is nog veel te schrijven, doch ruimtegebrek maakt dat niet mogelijk. Wilt u meer weten over accountantscontrole en de mogelijkheden welke van der Meer Accountants daartoe biedt, neem dan contact met ons op. Wij vertellen u graag, en in alle vrijblijvendheid, meer. «

Van der Meer
Accountants & Adviseurs
Alex van der Meer AA
www.vandermeer-accountants.nl

 

Onze partners