Gepubliceerd op 4 maart 2019

Wanneer een arbeidsdeskundige inschakelen

Als werkgever wil je de organisatie zo goed mogelijk in orde hebben en uitgaan van de volledige inzet van het personeel. Waar moet je dan rekening mee houden bij het langdurig uitvallen van personeel door ziekte?

Langdurig ziek personeel

Het komt voor dat een personeelslid langer ziek is dan gebruikelijk. Hierbij kan er sprake zijn van ziekzijn om medische en fysieke redenen maar ook psychische redenen.

Voor iemand die ziek is moet deze aantonen wat er scheelt wanneer hij of zij zich langdurig ziekmeldt. Hierbij wordt er een arbeidsdeskundig onderzoek gestart in samenwerking met het UWV en de bedrijfsarts na het starten met de opvolging van de Poortwachter Wet. De werknemer is altijd verplicht om melding te maken bij het UWV.

Arbeidsdeskundig onderzoek

Een arbeidsdeskundig onderzoek wordt ingezet na ziekmelding waarbij duidelijk is dat het om een langdurige ziek zijn gaat. Hierbij gaat de arbeidsdeskundige de werksituatie van de zieke werknemer onderzoeken zodat er duidelijkheid komt over de beperkingen, geschiktheid en mogelijkheden van het huidige werk en de werkomgeving.

Poortwachter Wet

Het arbeidsdeskundig onderzoek gaat pas in nadat de werknemer ziek is gemeld door de werkgever. Volgens de Poortwachter Wet hebben zowel werkgever als werknemer zich te houden aan een aantal verplichting:

 • ziekte moet na de eerste dag van ziekmelding binnen 1 week worden gemeld bij de arbodienst of bedrijfsarts
 • na 6 weken van ziekte moet een arbeidsdeskundige een analyse maken over de staat van arbeidsongeschiktheid en of er mogelijkheden tot herstel zijn
 • binnen 2 weken moet de analyse verwerkt zijn in een Plan van Aanpak wat onderdeel uitmaakt van het re-integratiedossier
 • het re-integratiedossier moet worden bijgehouden door de werkgever in samenwerking met de bedrijfsarts over de voortgang van het herstel en de activiteiten die genomen worden om het zieke personeelslid weer te laten re-integreren
 • de voortgang moet elke 6 weken tussen werkgever en werknemer besproken worden
 • de werkgever kiest een re-integratie coach die de werknemer begeleidt bij de re-integratie in het werk
 • na 42 weken moet de werknemer zich ziek melden bij het UWV

Dit traject stelt de werknemer in staat om te herstellen binnen het kader wat is opgesteld naar aanleiding van de analyses van de arbeidsdeskundige. Hierbij heeft de werkgever een beeld van de mogelijkheden om de werknemer toch nog aan het werk te houden met daarbij de afspraken die worden gemaakt over:

 • het soort werk dat de werknemer kan verrichten
 • hoe vaak de werknemer inzetbaar is
 • hoeveel uur per dag de werknemer kan werken
 • waar en wanneer de werknemer verplichtingen heeft bij (medische) hulpverlening

Eerste en Tweede Spoor

Een arbeidsdeskundige helpt dus bij het arbeidsdeskundig onderzoek en zoekt de mogelijkheden zoveel mogelijk bij het Eerste Spoor. Dat wil zeggen dat de mogelijkheden worden geanalyseerd binnen de huidige werkomgeving en bedrijf. Hierbij wordt gekeken of de zieke werknemer terug kan keren in de huidige functie of anders een andere functie / werkzaamheden binnen hetzelfde bedrijf.

Tweede Spoor is het zoeken naar mogelijkheden buiten het bedrijf en de huidige werkgever. Zo kan er breder gezocht worden naar mogelijkheden voor de zieke werknemer rekening houdend met de belastbaarheid, opleidingsniveau en de mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Met de loopbaanbegeleiding die bij het Tweede Spoor aan bod komt krijgt de zieke werknemer de handvatten die nodig zijn om een passende baan te vinden.

Uiteindelijk is terugkeer in de huidige functie en werkomgeving het eerste doel om te bereiken. Bij langdurig ziek personeel wil je als ondernemer er dan ook alles aan doen om aan verplichtingen en mogelijkheden te voldoen. In samenspraak met het UWV en de Arbodienst kun je als onderneming voorbereidingen treffen die helpen langdurige ziekte op tijd op te vangen en te begeleiden.

Onze partners